Les regularitzacions fiscals posteriors a una comprovació d’hisenda que son objecte d’anul·lació per part dels tribunals, en moltes ocasions porten aparellada una nova regularització. L’administració tributària torna a comprovar aquells impostos i períodes, salvant allò que no havien fet correctament.

Aquesta segona regularització és moltes vegades fruit de nous conflictes. Es coneix com a “teoria del doble tret”.

La sentència de l’Audiència Nacional de 19/04/2023, recurs 692/2019 resolt que quan s’anul·la una liquidació per raons de fons o substantives, l’administració pot tornar a dictar nova liquidació amb allò que tenia mentrestant la seva potestat no hagi prescrit, sense poder completar allò que ja s’hagi actuat ni portar a terme noves comprovacions o nous requisits per integrar les seves actuacions.

Actualment, el Tribunal Suprem ha admès a tràmit un recurs de cassació (recurs 8287/2022) per:

Determinar si la potestat que la jurisprudència del Tribunal Suprem reconeix a l’Administració tributària per a reiterar una liquidació després d’una estimació total per raons substantives, permet rectificar els errors comesos en la primera liquidació, tramitant un nou procediment de comprovació i recerca.

Determinar si el principi de conservació d’actes i tràmits previst en els articles 51 de la Llei 39/2015 i 66.3 del RD 520/2005, resulta d’aplicació quan aquests es van adoptar en un procediment viciat de nul·litat des del seu inici i que resultaven ser l’essència d’aquest.

Determinar si l’excepció jurisprudencial al reconeixement d’efecte interruptiu a la interposició de qualsevol classe d’accions de l’article 68.1.b) LGT s’ha d’aplicar també en supòsits en els quals el contribuent es veu obligat a recórrer sistemàticament actes declarats improcedents per raons substantives.

Alhora la interlocutòria del Tribunal Suprem tractarà sobre si, en aplicació de l’article 17.5 de la Sisena Directiva de l’IVA, ha d’aplicar-se la prorrata especial en aquells casos en què aquesta s’adapta millor al principi de neutralitat de l’IVA fins i tot si el subjecte passiu ha optat expressament per la general.

 

Accés a la sentència de l’Audiència Nacional

Accés a la interlocutòria del Tribunal Suprem