Segons la sentència del Tribunal Suprem nº3516/2023 (recurs 6934/2020) quan hi hagi enregistrats deutes inexistents als llibres de comptabilitat del contribuent, als efectes de la presumpció de l’existència de rendes no declarades, el registre comptable no controvertit és un mitjà de prova vàlid perquè el contribuent pugui demostrar que la renda, conseqüència de tal presumpció, s’hagi d’imputar a un període impositiu, diferent del més antic d’entre els no prescrits.

Per tant, és possible, per mitjà de la comptabilitat, acreditar que ha prescrit el dret de l’administració a liquidar la renda presumpta.

Accés a la sentència