Una recent sentència del TSJUE sobre un conflicte entre una empresa privada i una administració pública ha resolt (fruit d’una qüestió prejudicial) en referència a l’IVA que el còmput de l’import de l’IVA que figura a la factura o en la sol·licitud de pagament equivalent és independent de si, a la data en què es produeix la demora en el pagament, el subjecte passiu ja ha abonat o no aquesta quantitat a hisenda”. Aquesta solució l’ha presa arrel del concepte “quantitat deguda” quina definició està prevista al punt 8 de l’article 2 de la directiva 2011/7/UE.

Aquests dubtes es poden plantejar (per exemple) quan el règim aplicable de l’IVA és el de criteri de caixa, com bé indica la sentència en resposta a la tercera qüestió prejudicial.

Aprofita la sentència a la primera qüestió prejudicial, entre altres qüestions, per validar el cobrament de 40€ per cada factura impagada, independentment de com es reclamin, en aplicació de l’article 6 de la directiva abans indicada.

Accés a la sentència SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) 20 d’octubre de 2022: Clicar aquí