El Tribunal Suprem, en sentència recent de 10 d’octubre de 2022 ha resolt que la dissolució del condomini sobre un bé immoble, mitjançant l’adjudicació d’aquest en la seva totalitat a un dels comuners a canvi de la compensació en metàl·lic a l’altre  produeix un guany o pèrdua patrimonial.

Males notícies, alhora que contradictòries amb altres solucions preses en impostos com el de transmissions patrimonials o la plusvàlua municipal, que sí accepten una tributació mens agresiva per aquests tipus d’operacions

Accés a la sentència