De tant en tant l’agència tributària ens obsequia amb solucions pràctiques. Aquest és el cas dels famosos certificats d’estar al corrent d’obligacions tributàries que s’emeten per a contractistes i subcontractistes.Aquests certificats s’emeten per part de l’agència tributària a petició de les empreses que són contractades o subcontractades per l’execució d’obres o prestacions de serveis, i la seva raó de ser és intentar evitar que hisenda reclami a l’empresa pagadora (promotora o contractista principal) qualsevol deute per IVA o retencions que la factura en qüestió porti aparellada.

Doncs bé, darrerament aquest certificat (quan informava que l’empresa no estava al corrent de les seves obligacions fiscals) servia per no pagar els deutes contrets sota l’excusa que el contingut del certificat podia suposar un problema, enfonsant encara més l’empresa creditora.

En definitiva, que una mesura creada en temps de glòria, eufòria i dinamisme, s’estava convertint en el botxí principal de les empreses en concurs que amb dificultats pretenen sobreviure a la crisi.

A data d’avui, i fruit d’un aclariment de la subdirecció general de procediments especials de l’agència tributària, sembla que només amb la possessió del certificat (i amb independència de si aquest és positiu o negatiu) l’empresa pagadora no esdevé responsable de cap contingència fiscal que es pugui donar, i per tant, haurà de pagar la factura a l’empresa contractada o subcontractada.

En definitiva, males notícies per als morosos endèmics i sistemàtics que tenien en aquest certificat una excusa legal per al pagament de la factura a les empreses en crisis.

 

Més informació |Article 43 de la Llei General Tributària

 Oscar Masó