(NOVA DECLARACIÓ INFORMATIVA i IMPRESCRIPTIBILITAT)

 

Com a complement de la normativa que permet regularitzar determinades rendes i actius mitjançant una declaració tributària especial (la famosa AMNISTIA FISCAL) el govern està preparant un seguit de normes per tal de posar fre a la tinença oculta de béns o drets a l’estranger, avocant als subjectes que estiguin en aquesta situació a normalitzar la seva situació.

La normativa imposarà la obligació de declarar (particulars i societats) els béns i drets situats a l’estranger l’any 2012 i posteriors. La primera declaració tributària informativa serà probablement d’obligada presentació de gener a març de 2013.

S’hi hauran d’incloure tots els comptes, títols, actius, valors i similars, immobles i drets respecte els mateixos situats a l’estranger.

La sanció per l’incompliment d’aquesta obligació informativa portarà associada una sanció de fins el 150% del valor no declarat en cas de tinença oculta.

Amb tota probabilitat a aquesta sanció s’hi haurà de sumar (en cas que sigui l’Agència Tributària qui detecti el bé o dret perquè no s’ha declarat) l’import corresponent a l’aflorament d’aquell bé en la liquidació complementària de l’impost sobre la renda o de l’impost sobre societats de l’obligat tributari (i que s’inclourà/imputarà temporalment al darrer exercici no prescrit) i alhora els interessos i sancions corresponents.

És important tenir en compte que aquesta normativa, una vegada comenci a operar, té un efecte immediat i molt sever respecte la figura de la prescripció tributària: l’anul·la per complert. La normativa declara la imprescriptibilitat de les rendes no declarades i comporta que tot i passats quatre anys des de la obtenció o tinença d’un bé o dret per part de l’obligat tributari, si aquest es detecta per la inspecció es considerarà guany patrimonial no justificat (essent d’aplicació el tipus marginal que actualment en renda tributa fins al 56%) i s’entendrà obtingut el darrer exercici no prescrit.

Aquesta propera regulació ha de comportar una profunda reflexió respecte la necessitat i oportunitat de regularitzar béns o drets radicats a l’estranger abans del 30 de novembre de 2012 en cas d’acollir-se a l’amnistia fiscal o abans de 31 de març de 2013 en cas d’optar per una regularització voluntària, si és el cas.