Mitjançant l’anomenada popularment AMNISTIA FISCAL el govern ha posat en marxa la possibilitat d’acollir-se a una regularització tributària i extraordinària abans de 30 de novembre de 2012 als diferents subjectes passius de l’IRPF, Impost sobre Societats i Impost sobre la renda de no residents (persones físiques residents, no residents i societats).

El tipus impositiu a pagar per part d’aquells que s’acullin a la mesura serà del 10% de la quantia declarada.

Tenint en compte que després d’aquest procés extraordinari el control amb tota seguretat esdevindrà més exhaustiu i dur, alhora que la informació cada vegada serà més fàcil d’obtenir per part de l’administració, és aconsellable estudiar les opcions, el cost i la oportunitat d’acollir-se a aquest procés.

A data d’avui, si bé és cert que el procés porta associats molts interrogants, també ho és que no acollir-s’hi sense fer un estudi rigorós de la situació ens impossibilitarà viure més tranquils en aquest aspecte, o perdre una oportunitat.

És interessant saber que la regularització permet aflorar béns i rendiments no declarats amb anterioritat, i ser conscients que en algunes ocasions pot suposar només haver de regularitzar els rendiments dels darrers quatre anys. Per tant el 10% a pagar corresponent a la declaració tributària especial o percentatge que correspongui si la regularització ho és ordinària, només correspongui als interessos o rendes generades. En aquest cas l’aflorament del principal no tindria cap cost.

En el cas del diner efectiu, si bé l’anterior solució no serà viable, havent de declarar i pagar el 10% de l’import a aflorar, s’han de prendre mesures en el moment de l’ingrés de la quantia a l’entitat bancària, fent un estudi detallat dels requisits exigits per la diferent normativa (ubicació del diner, lloc d’ingrés, normativa financera, origen…)