Reforma i Cotització del subsidi per a majors de 52 anys

En primer lloc, cal concretar que l’únic subsidi que cotitza per a la jubilació és l’especial per a majors de 52 anys. La resta de subsidis per desocupació que hi ha no cotitzen, són meres ajudes assistencials.

Actualment, el subsidi per a majors de 52 anys inclou una cotització per a la jubilació de 1.575 euros mensuals i un ajut econòmic de 480 euros per al 2023. Els sol·licitants poden combinar aquesta cotització amb un conveni especial pagant una quota mensual a la Seguretat Social. A més, millora el percentatge i redueix les penalitzacions de les jubilacions anticipades. Com més mesos cotitzats, més percentatge s’aplica sobre la base reguladora i menor penalització en cas d’anticipar la jubilació.

Bàsicament, el subsidi té en compte els anys cotitzats que es necessiten per a jubilacions anticipades, 33 o 35 anys, siguin involuntàries o voluntàries respectivament. Però no compta per als 15 anys necessaris per a una jubilació ordinària. També no es té en compte per als dos anys de cotització necessaris en els 15 anys anteriors a la jubilació, llevat que es doni un cas d’atur involuntari, on podria aplicar-se una excepció anomenada “doctrina del parèntesi”.

A partir de juny de 2024, es rebaixarà aquesta cotització.

La reforma del subsidi aprovada el desembre del 2023 va introduir una modificació important: la rebaixa de la cotització del subsidi per a aquells que ho sol·licitin a partir de l’1 de juny del 2024.

El Reial decret llei contempla un calendari progressiu pel qual es van reduint aquestes cotitzacions:

 • El 2024 la cotització serà del 120% de la base mínima de cotització del Règim General.
 • El 2025 la cotització serà del 115% de la base mínima de cotització del Règim General.
 • El 2026 la cotització serà del 110% de la base mínima de cotització del Règim General.
 • El 2027 la cotització serà del 105% de la base mínima de cotització del Règim General.
 • El 2028 la cotització serà del 100% de la base mínima de cotització del Règim General.

Requisits específics

Per al cas d’aquest subsidi especial per a més grans de 52 anys, a més de l’anterior, s’han de complir uns requisits de cotització mínima:

 • 15 anys cotitzats durant tota la vida laboral.
 • 2 anys cotitzats entre els 15 anteriors a la sol·licitud del subsidi.
 • 6 anys cotitzats a l’atur durant tota la vida (els autònoms no cotitzen a l’atur sinó al cessament d’activitat).

Segons el text finalment publicat al BOE, el passat desembre, es va limitar aquesta possibilitat, de manera que no es podrà accedir al subsidi per a majors de 52, però sí al subsidi per desocupació (sense cotització i amb una durada limitada).

Compatibilitat del subsidi amb el treball

La reforma del subsidi aprovada el 19 de desembre de 2023 ( publicada al BOE l’endemà) ha introduït canvis significatius en la manera en què el subsidi és compatible amb el treball. Bàsicament, ara hi ha més flexibilitat per treballar i continuar rebent el subsidi, però s’ha posat un límit en el temps que es pot fer aquesta combinació. Això vol dir que les persones que reben el subsidi tenen més oportunitats de treballar, però hi ha restriccions pel que fa al temps durant el qual es pot mantenir aquesta compatibilitat.

El nou sistema estableix que quan una persona accedeixi al subsidi amb una ocupació compatible o aconsegueixi una nova ocupació mentre cobra el subsidi, aquesta situació passarà a anomenar-se “complement de suport a l’ocupació”. Això permetrà la compatibilització del subsidi per a majors de 52 anys durant un màxim de 180 dies.

A més, es rebrà una quantitat econòmica, la qual dependrà del temps durant el qual s’ha rebut el subsidi (computat per trimestres) i de la jornada laboral que es compatibilitzi. La quantitat es determinarà aplicant un percentatge sobre l’Índex de Rendes d’Efectes Múltiples (IPREM) vigent, que el 2023 és de 600 euros. No obstant això, s’ha de tenir en compte que a partir de l’any 2024 aquesta quantitat pot canviar perquè encara no es coneix la nova xifra de l’IPREM per a aquest any.

Complement de suport a l’ocupació (subsidi per desocupació) compatible amb feines a temps complet o parcial:

Tipus ocupació 5º o más
TEMPS COMPLET (100% jornada) 80% IPREM 60% IPREM 40% IPREM 30% IPREM 20% IPREM
TEMPS PARCIAL (>75% jornada) 75% IPREM 50% IPREM 35% IPREM 25% IPREM 15% IPREM
TEMPS PARCIAL (50% – 75% jornada) 70% IPREM 45% IPREM 30% IPREM 20% IPREM 10% IPREM
TEMPS PARCIAL (<50% jornada) 60% IPREM 40% IPREM 25% IPREM 15% IPREM 5% IPREM

 

No es permet la compatibilitat de l’atur amb una feina en els següents casos:

 • Quan el beneficiari sigui contractat per empreses afectades per un Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO).
 • Si l’aturat ha treballat en els 12 mesos anteriors a rebre el subsidi.
 • En cas de ser contractat per una empresa del cònjuge o un familiar de fins a segon grau de consanguinitat o afinitat.

En aquests casos, no es pot compatibilitzar el subsidi amb la feina.