Ets una empresa i t’han cedit béns immobles, vehicles d’alta cilindrada, vaixells, avions, obres d’art o antiguitats? Els uses principalment a nivell particular? O n’has pagat un preu inferior al del mercat? A partir d’ara hi ha un impost sobre aquest tipus d’actius que té com a finalitat redistribuir, incentivar-ne l’ús i evitar l’evasió o elusió fiscal.

En data 12 de maig del 2017 va ser publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la Llei 6/2017, del 9 de maig, de l‘impost sobre els actius no-productius de les persones jurídiques, que segons la disposició final primera va entrar en vigor a l’endemà de la seva publicació al DOGC.

Una mecanisme per redistribuir i reduir fraus fiscals

Aquest impost s’ha creat amb l’objectiu de contribuir a la redistribució de la renda i incentivar l’ús productiu dels actius així com per reduir les pràctiques d’evasió i elusió fiscal incorporant patrimoni personal a estructures societàries. En aquest sentit, l’Impost té com a objecte gravar els béns no-productius situats a Catalunya que formin part de l’actiu de les persones jurídiques i entitats i no estiguin afectes a l’activitat econòmica de la pròpia empresa.

Quin tipus de actius es tindran en compte?

La llei estableix com fet imposable la tinença del subjecte passiu, en data de meritació, dels actius següents sempre que no siguin productius i estiguin situats a Catalunya:

  • Béns immobles
  • Vehicles de motor amb potència igual o superior a 200CV
  • Embarcacions de lleure
  • Aeronaus
  • Objectes d’art i antiguitats amb un valor superior al que estableix la Llei del patrimoni històric.
  • Joies

La llei determina els supòsits en els quals aquests actius es consideren no-productius a efectes de l’Impost:

  • Actius cedits gratuïtament als propietaris, socis i partícips del subjecte passiu o persones vinculades a aquests, directament o indirectament que els destinen totalment o parcialment a l’ús privat.
  • Actius cedits onerosament als propietaris, socis i partícips del subjecte passiu o persones vinculades directament o indirectament que els destinen totalment o parcialment a l’ús privat, amb excepció que se’n pagui el preu de mercat o que treballin de manera efectiva a l’empresa rebent per això una retribució superior al preu de cessió.
  • Actius no afectats per cap activitat econòmica, amb excepció del béns no-productius amb un preu d’adquisició inferior a l’import dels beneficis no distribuïts el mateix any d’adquisició de l’actiu i els deu anys anteriors

En quins casos s’està exempt?

Els béns immobles de les fundacions, organitzacions no governamentals, i en general, de les entitats sense ànim de lucre, estaran exempts sempre que es destinin de forma exclusiva a llurs finalitats pròpies no lucratives.

Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones jurídiques i les entitats que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o patrimoni separat, definides com a obligats tributaris per la normativa tributària general. En qualsevol cas, el subjecte passiu ha de tenir objecte mercantil.

Com i sobre què es calcula l’impost?

La base imposable de l’Impost està constituïda per la suma dels valors corresponents a tots els actius improductius valorats, en el cas dels immobles pel seu valor cadastral, i en la resta de béns pel valor de mercat en la data de meritació.

La quota íntegra de l’Impost es calcula per l’aplicació a la base liquidable d’uns tipus progressius situats entre el 0,21% i el tipus màxim del 2,75%.

Quan tindrà lloc?

La llei va entrar en vigor el 13 de maig i l’impost es merita anualment l’1 de gener, però en l’exercici 2017 la llei determina una excepció i es meritarà el 30 de juny.

En qualsevol cas, caldrà esperar a la publicació del reglament per veure les disposicions aplicables a la Llei.

 

[quoteac]Si teniu algun dubte sobre si l’impost us afecta, podeu contactar amb els nostres professionals.[/quoteac]