Article 1 de la Constitució Espanyola : “Espanya es constitueix en un Estat Social i democràtic de Dret”. La actuació dels poders públics es troba regulada i limitada per les normes. Tot acaba regulat. Cada dia es publica un BOE , un DOGC o altres nous diaris carregats de preceptes … es genera jurisprudència interpretativa arreu … vivim en un oceà normatiu i interpretatiu , immens !.

Des de la vessant socio-laboral podem organitzar tota aquesta producció normativa en 10 blocs per facilitar-ne la comprensió.

En definitiva , un esquema més que pot ser útil pel lector novell.

Al bloc 1 trobem les FONTS DEL DRET , per saber l’origen del poder emissor de la norma : pública , convencional , contractual o d’usos i costums.

Com a matèria prima per establir una relació laboral necessitem la concurrència de dues parts, EMPRESA i TREBALLADOR , blocs 2 i 3 . Aquestes expressen la seva voluntat mitjançant la CONTRACTACIÓ , bloc 4.

A partir de la signatura contractual s’inicia la dinàmica de la relació laboral amb els seus DRETS I DEURES per ambdues parts, bloc 5.

Per adaptar-se a noves necessitats aquest contracte pot MODIFICAR-SE (bloc 6) , pot SUSPENDRE´S (bloc 7) o inclús EXTINGIR-SE (bloc 8).

Per cobrir la necessitats d’ingressos de tota persona el sistema estableix un ventall de PRESTACIONS que cobreixen diferents contingències , son les prestacions del sistema (bloc 9). Per últim , al bloc 10 , incloem tots els problemes o LITIGIS per assolir la aplicació de tots els blocs anteriors.

Dins de cada bloc hi han els termes vinculats.

I al costat de cada terme hem anotat un número que correspon a l’article on es troba regulat, sense o amb subratllat, a l’Estatut dels Treballadors o a la Llei General de la Seguretat Social, respectivament. Allà on no hi hagi article es perquè la matèria es troba desenvolupada en un altre text normatiu.

Ens servirà de guia ràpida . A quin article es troba regulada la jubilació ? Anem a prestacions … et voilà ! … “a l’article 160 del TRLGSS”.

Carles Subils