Tipus de cotització per contingències professionals dels treballadors que realitzen “treballs d’oficina”

Arran de la Sentència de l’Audiència Nacional de 26 de novembre de 2014, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, va resoldre la consulta efectuada i va exposar el següent criteri d’aplicació de la ocupació “a” en activitats del sector jurídic: “la ocupación “a” personal en trabajos exclusivos de oficina, es aplicable al personal de la empresa que tuviera como ocupación realizar dichos trabajos, aun cuando los mismos tengan referencia con la actividad de la empresa”.

En el cas concret de les empreses del sector d’activitats jurídiques no procedeix, doncs, l’aplicació de la ocupació “a”, corresponent a treballs exclusius d’oficina, per aquells professionals que realitzin activitats de contingut jurídic, coincidents amb l’objecte social del CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) en que s’emmarca la activitat de la empresa.

Recentment, des de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, s’ha comunicat el següent criteri en matèria de cotització a la Seguretat Social per Accidents de Treball i Malalties Professionals (AT/EP) dels treballadors en sectors en el qual el CNAE coincideixi amb la “d’activitats jurídiques i de comptabilitat” el qual serà l’establert en el Quadre I de la Disposició Final 19a de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2014, excepte pels que realitzin “treballs exclusius d’oficina” els quals cotitzaran de conformitat amb la ocupació “A” del Quadre II de la referida LLPGE.

[quoteac]Si teniu qualsevol dubte o consulta contacteu sense compromís el nostre departament laboral[/quoteac]