Renunciar com a administrador també té els seus riscos. Per renunciar al càrrec d’administrador d’una societat i poder inscriure aquesta renúncia al registre mercantil, és necessari notificar-la de forma “fefaent” a la societat.

Tot i renunciar, potser has de continuar en el càrrec

En aquells casos que la pròpia renúncia provoca una vacant total de l’òrgan d’administració, la doctrina considera que és obligació del renunciant continuar amb la gestió de la societat fins que aquesta hagi pogut adoptar les mesures necessàries per proveir aquesta situació, amb la finalitat d’evitar que la societat es quedi sense òrgan d’administració. Així doncs, també caldrà acreditar que s’ha convocat prèviament la junta general de la societat en què es faci constar com a punt de l’ordre del dia el nomenament de nous administradors per renúncia dels anteriors.

Amb les actuacions descrites anteriorment, es complirien tots els requisits per l’efectiva inscripció de la renúncia com a administrador, però amb motiu d’una recent resolució del TEAC (Tribunal Econòmic Administratiu Central) caldrà anar amb compte i comprovar que s’hagi proveït la vacant produïda per l’administrador renunciant o adoptar una sèrie de mesures addicionals.

Si no es nomena un nou administrador potser s’ha d’instar la dissolució

El problema sorgeix quan la junta general que ha estat convocada no nomena un nou administrador. En aquest cas, com que l’òrgan d’administració està vacant, si aquesta situació perdura en el temps, es donaria una de les causes legals de dissolució previstes a la Llei de societat de capital, és a dir, la paralització total dels òrgans socials, pel que llavors caldria convocar una nova junta general per tractar sobre la dissolució de la societat, convocatòria que haurien de realitzar els administradors o, si la junta no es convoca, no té lloc, o no s’acorda la dissolució, qualsevol interessat podria instar la dissolució judicial.

El cas d’una administradora d’una societat que renuncia i acaba responsable dels seus deutes tributaris

En aquesta resolució del TEAC, el càrrec d’administradora ja estava caducat, tot i així, es van seguir els tràmits oportuns per formalitzar i inscriure la renúncia com a administradora, però la junta no va nomenar un nou administrador i l’administradora sortint tampoc va convocar la junta per acordar la dissolució de la societat ni la va instar judicialment com a “part interessada” (tot i que no era sòcia). Davant aquests fets, l’administració tributària i el TEAC, interpreten que, en no haver instat la dissolució de la societat, va incomplir les seves obligacions com a administradora i no va actuar amb la diligència exigible als administradors, pel que l’administradora esdevé responsable dels deutes tributaris de la societat.
Així doncs, i per evitar riscos, en els casos de renúncia al càrrec, serà recomanable verificar que s’ha procedit al nomenament d’un nou administrador, i si aquesta circumstància no es dóna, i tampoc s’acorda la dissolució de la societat, es faria necessari instar la dissolució judicial de la societat.

[quoteac]Si teniu algun dubte sobre com renunciar a l’administració d’una societat, o qualsevol tema relacionat podeu contactar amb els nostres professionals del servei Mercantil.[/quoteac]