La llei 2/2014 de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic introdueix reformes en l’Impost sobre successions. L’entrada en vigor de la normativa es trasllada a 31 de gener de 2014, dia següent de la seva publicació.

En referència a la normativa anterior, es minoren les reduccions personals i les bonificacions a la quota.

A partir de la modificació, les reduccions personals queden fixades en els imports que s’informen a continuació segons el parentiu del receptor dels béns del difunt:

Pel que fa a la bonificació de la quota tributària, és manté la del 99% pels cònjuges.

Per la resta de contribuents dels grups de parentiu I i II abans exposats, es substitueix la bonificació del 99% per una bonificació variable que s’estableix en funció de la base imposable (valoració dels béns) del contribuent a la successió.

L’escala de bonificacions és la següent:

Els percentatges de bonificació de l’apartat anterior es redueixen a la meitat en el cas que el contribuent (llevat dels cònjuges, en què es manté sempre el 99%) opti per aplicar qualsevol de les reduccions i exempcions aplicables als béns, llevat de l’habitatge habitual (per exemple els béns afectes a una activitat econòmica, les participacions en entitats, patrimoni cultural, patrimoni natural, determinades finques rústiques de dedicació forestal, etc…).

A continuació traslladem una sèrie d’exemples respecte quina seria la quota final a pagar en cas de successió per part dels fills i descendents majors de 21 anys i el tipus efectiu mitjà resultant (en referència a la base imposable inicial):


Amb motiu de la nova normativa de successions es fa necessari, per a patrimonis de quanties elevades i diversificats, fer un estudi particularitzat respecte la necessitat o no de prendre mesures que puguin optimitzar la tributació en cas de defunció del titular dels béns.

Tant o més important que l’estudi abans informat, i en aquest cas amb independència del patrimoni del difunt, els recordem la importància que té l’atorgament d’un testament per tal de facilitar als hereus la tasca de recepció i distribució de l’herència.

El cost de la gestió és insignificant tenint en compte els beneficis que aquest document pot suposar als seus hereus.

Aprofitem l’ocasió per recordar-los que la voluntat manifestada en testament es pot modificar en qualsevol moment i sense consentiment previ dels afavorits en l’anterior testament.

En quant a les tarifes, es mantenen les preexistents i que a continuació detallem:

Per a més informació contacteu-nos o truqueu al departament fiscal de l’Assessoria Codina (972 20 51 00)