Presentació electrònica obligatòria de la documentació tributària per a grans empreses

L’1 de juliol de 2016 va entrar en vigor la disposició final segona, apartat U, de l’Ordre HAP/841/2016, que, amb caràcter general, obliga als contribuents inscrits en el Registre de Grans Empreses a presentar electrònicament per Internet tot tipus de documentació amb transcendència tributària relativa a procediments gestionats per la AEAT.

L’incompliment d’aquesta previsió pot donar lloc a la comissió de la infracció tributària prevista en l’article 199.2 de la Llei General Tributària, consistent en la presentació de documentació amb transcendència tributària per mitjans diferents als electrònics quan existeixi obligació de fer-ho, la qual cosa comportaria la imposició d’una multa pecuniària fixa de 250 euros.

La norma informa alhora, i de forma excepcional, que serà possible la presentació presencial de documentació quan, atenent a la naturalesa del tràmit, al procediment concret o bé a la impossibilitat tècnica, així es precisi.

[quoteac]Si voleu saber més informació al respecte podeu consultar els nostres professionals en matèria fiscal. [/
quoteac]