El dia 29 de desembre es va publicar el Reial Decret Llei 27/2018 pel qual s’adopten determinades mesures en matèria tributària i cadastral.

Les mesures tributàries més importants serien, sense tenir en compte les que afecten el cadastre:

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES:

Referent a les prestacions de maternitat o paternitat, es declaren exemptes legalment d’IRPF tant les prestacions de la Seguretat Social com les que es puguin rebre d’altres col·lectius, com podria ser el cas dels funcionaris a través de MUFACE.

MÒDULS

Pel que fa al règim d’estimació objectiva d’IRPF i del Règim simplificat de l’IVA (Mòduls), es mantenen els límits del 2018. L’exercici 2019 podran seguir en el sistema de mòduls els contribuents per activitats econòmiques que durant l’any 2018 no hagin superat els següents límits:

Volum total de vendes de béns i serveis: 250.000 euros.

Volum de vendes de béns i serveis a altres empresaris: 75.000 euros.

Volum total de compres: 250.000 euros.

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

Es manté un any més (2019) la vigència d’aquest impost. D’aquesta forma, si no hi hagués nou canvi normatiu, aquest impost ja no seria d’aplicació (a través d’una bonificació del 100% de la quota) l’exercici 2020.

IMPOST SOBRE SOCIETATS

Les mesures adoptades respecte a aquest impost han estat molt limitades, tractant-se exclusivament de modificacions que afecten la deduïbilitat de les despeses en casos de variacions de valors.