El dia 25 d’octubre del 2017 es va publicar al BOE la Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de Reformes Urgents del Treball Autònom.

Entre les novetats, cal destacar les següents:

MESURES PER A NOUS I NOVES AUTÒNOMS

 • Les persones que es donin d’alta com a autònomes per primer cop a la seva vida tindran una tarifa plana de 50 euros durant un any (12 mesos). Actualment aquesta bonificació en la quota és de mig any (6 mesos).
 • També gaudiran d’aquesta tarifa plana (50 euros durant 12 mesos) les persones que es tornin a donar d’alta d’autònomes dos anys després d’haver cessat la seva activitat anterior. Ara han d’haver passat 5 anys.
 • A més de la tarifa plana dels 12 primers mesos, els autònoms gaudiran de dues bonificacions més: dels 12 als 18 mesos pagaran uns 130 euros/mes, i dels 18 al 24, aproximadament uns 180. En total, els nous autònoms (o els que ho tornin a ser-ho dos anys després) disposaran de 2 anys bonificats. Fins el moment, el més habitual és que aquestes bonificacions s’allarguin durant 18 mesos.
 • Aquests tres primers punts sobre tarifes entraran en vigor a partir de l’1 de gener del 2018. Les noves bonificacions no es podran aplicar fins a principis de l’any vinent.

MESURES EN COTITZACIONS I PROTECCIÓ SOCIAL

 • L’afiliació i fins a tres altes dins de cada any natural tindran efectes des del dia en què concorrin en la persona de què es tracti els requisits i condicions determinants de la seva inclusió en el RETA. Fins a tres baixes dins de cada any natural tindran efectes des del dia en què el treballador autònom hagués cessat en l’activitat.
 • S’ha establert una tarifa plana de 50 euros de quota per a les dones que es reincorporen a la feina després de la baixa per maternitat.
 • Es manté que els autònoms de baixa maternal puguin contractar una persona amb una exempció del 100% en la cotització de la Seguretat Social.
 • Es reconeixen els accidents laborals “in itinere” (anar i tornar del treball) dels autònoms. Fins el moment no estava reconegut. Ara s’equipara amb els treballadors de compte aliena.
 • Els treballadors inclosos en el RETA podran canviar fins a quatre vegades a l’any la base de cotització, triant una altra base dins dels límits mínim i màxim que el resultin aplicables en cada exercici. També serà d’aplicació als treballadors per compte propi inclosos en el grup primer de cotització en el RETMAR.. (2018)
 • Es redueix a un 10 % el recàrrec aplicable si el pagament de les quotes es produeix dins el primer mes natural següent al del venciment del termini per al seu ingrés. Passa a ser del 10%, quan ara és del 20%.
 • Les persones discapacitades gaudeixen de bonificacions (fins el 50% de descompte) en les quotes durant 5 anys.
 • Es permet la comptabilització de la feina per compte propi amb la pensió al 100% de l’autònom. L’autònom (persona física) beneficiari d’una pensió de jubilació i que tingui contractat al menys 1 treballador assalariat, podrà compatibilitzar el seu salari amb el 100% de la quantia de la jubilació.
 • Es facilita i es permet la contractació als fills discapacitats dels autònoms.
 • El retorn de l’excés de cotització automatitzat, dels treballadors amb pluriactivitat. La devolució de l’excés de cotització dels treballadors autònoms en règim de pluriactivitat es realitzarà d’ofici por la TGSS abans de l’1 de maig, sense necessitat de sol·licitar-la.

MESURES EN L’ÀMBIT FISCAL

 • S’han reduït els recàrrecs per retard en els pagaments a la Seguretat Social a la meitat, passant del 20% al 10% en el primer mes. (2018)
 • Els autònoms podran deduir-se un 30% de les despeses de subministraments, com l’aigua, la llum, l’electricitat i la telefonia, sempre que es treballi des de casa. (2018)
 • S’han establert deduccions per la manutenció, quan afecta directament l’activitat, amb un límit de 26 euros diaris, sempre que puguin comprovar a través de mitjans telemàtics. (2018)

[quoteac]Si tens qualsevol dubte sobre les novetats de la llei d’autònoms o vols ampliar informació al respecte, consulta’ns sense compromís.[/quoteac]