El DOGC i el BOE han publicat el passat 1 de desembre, l’ordre que estableix les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions del Parlament de Catalunya del 21 de desembre. El text disposa en un primer article que les empreses han de concedir a les persones que tinguin la condició d’electors un permís de quatre hores dins la jornada laboral que els correspongui, perquè puguin exercir el seu dret a vot.

Aquesta llicència es fa extensible al vot per correu per a les persones treballadores que realitzin funcions lluny del seu domicili habitual o en d’altres condicions de les quals es derivin dificultats per exercir el dret de sufragi el dia 21 de desembre.

Els permisos per exercir el dret a vot són retribuïts i de caràcter no recuperable. A continuació us aclarim com gaudir d’aquests permisos:

Nombre d’ hores de permís que disposen els treballadors per anar a votar

Per a aquelles persones la jornada laboral de les quals coincideixi entre 2 i menys de 4 hores, el permís serà de 2 hores; i si la coincidència és de 4 o més hores, s’ha de concedir el permís general de 4 hores.

Pels treballadors amb jornada parcial, s’ha de reduir proporcionalment la durada del permís.

En quins casos no es podrà gaudir del permís?

No podran gaudir de l’esmentat permís aquelles persones treballadores la jornada de les quals coincideixi parcialment amb l’horari dels col·legis electorals en com a màxim 2 hores i aquelles en què no coincideixi.

Qui determina el moment d’utilització de les hores concedides pel permís?

La determinació del moment d’utilització de les hores concedides per a la votació, que ha de coincidir amb l’horari establert pel col·legi electoral, és potestat de l’empresari/a.

Cal aportar un justificant de votació a l’empresa?

Els empresaris/es tenen dret a sol·licitar als seus treballadors un justificant expedit per la mesa electoral que acrediti que han votat, per tal d’abonar el salari a l’empleat del temps utilitzat exercir el seu dret al vot.

Permisos concedits als membres de la mesa electoral, interventors i apoderats

  • MEMBRES DE LA MESA O INTERVENTORS que el dia de les eleccions els coincideixi amb la jornada laboral disposaran d’un permís corresponent a la jornada completa del dia 21 de desembre, a més d’un permís a les 5 primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.
  • MEMBRES DE LA MESA  INTERVENTORS: Els membres de la mesa o interventors, que el dia de les eleccions coincideixi amb el dia de descans setmanal, disposaran del permís de les 5 primeres hores.
  • APODERATS: Els apoderats només disposaran de permís el dia 21 de desembre.

JUSTIFICANT: A l’efecte de l’abonament del salari del temps utilitzat per votar, com a membres de la mesa electoral, interventors o apoderats, els empresaris/es tenen dret a sol·licitar a les persones afectades l’exhibició del justificant acreditatiu corresponent.

Possibilitat de canvi de torn als membres de la mesa electoral, interventors i apoderats

Si alguna de les persones incloses com a membres de la mesa electoral, interventors i apoderats incloses hagués de treballar en torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, l’empresari/a ha de canviar-li el torn a petició de l’interessat.

Permís per formular la sol·licitud de certificació per exercir el vot per correu

S’ha de concedir un permís, retribuït i de caràcter no recuperable, de com a màxim 4 hores lliures dins la jornada laboral que els correspongui, a les persones treballadores que realitzin funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per exercir el dret a vot el dia 21 de desembre perquè puguin emetre el seu vot per correu. Aquest permís es podrà gaudir des de la data de la convocatòria fins al dia 11 de Desembre de 2017.

Fotografia urna: Wikipedia