La nova llei de mesures contra el frau informa d’algunes novetats molt importants. Passem a detallar un extracte de les mateixes i una altra nota important *, sense perjudici que per a la seva concreció, és convenient que es posin en contacte amb l’assessoria:

a) En l’IRPF, aquells empresaris que tributin per mòduls i que el pagador els hi practiqui la retenció de l’1% en factura, haurien de comprovar si l’any vinent poden seguir aplicant aquest sistema de determinació dels rendiments, doncs s’han establert nous límits al respecte.

b) * En l’IRPF i a partir de 2013, els guanys i pèrdues patrimonials obtinguts en menys d’un any (vendes d’accions, fons d’inversió, immobles, etc…) tornaran a tributar al tipus marginal (fins el 56% a Catalunya). Per tant, si s’ha de fer alguna venda urgent generada en menys d’un any i que generi un guany important, recomanem vendre abans de finalitzar l’any.

c) S’estableix una nova obligació informativa per empreses i particulars a l’any 2013 consistent en informar els béns i drets situats a l’estranger. Cal esperar quines exempcions operaran, i la reglamentació d’aquesta obligació, però en qualsevol cas la mesura tindrà efectes per a 2012. Es preveuen importants sancions i efectes fiscals molt perjudicials per aquells que incompleixin aquesta obligació informativa.

d) En l’IVA, s’estableixen nous supòsits d’inversió del subjecte passiu (i que per tant qui ven i emet la factura ho fa sense incloure IVA i el receptor ha de repercutir-ne i suportar la quota). Són els següents:

1. ESPECIAL PROMOTORS, CONTRACTISTES, SUBCONTRACTISTES: Aquest cas és important ja que engloba aquelles execucions d’obra (amb i sense aportació de materials) i les cessions de personal per a la seva realització, que siguin conseqüència de contractes directament formalitzats entre el promotor i contractista i tinguin per objecte la URBANITZACIÓ DE TERRENYS, CONSTRUCCIO O LA REHABILITACIÓ D’EDIFICACIONS. També s’aplicarà quan el destinatari de la operació sigui el contractista principal o altres subcontractistes en les condicions assenyalades. És d’aplicació a partir de 31/10/2012.

2. Entregues de béns immobles quan es renuncia a l’exempció (casos de vendes de terrenys no edificables, segones i ulteriors transmissions de locals, etc..)

3. Supòsits de dació en pagament i entregues d’immobles en execució de garanties constituïdes o efectuades per empreses en situació concursal.

e) Finalment i a partir del dia 20 de novembre de 2012, els pagaments en efectiu superiors a 2.500,00€ (residents fiscals a Espanya) i 15.000,00€ (no residents fiscals a Espanya) no estaran permesos. La sanció és d’un 25% de l’import pagat en aquesta modalitat. Aquesta limitació no afecta si només intervenen particulars o en cas d’entitats de crèdit).