Renda 2015 - Girona - Assessor - Gestor - Assessoria - Codina - Asesor - Asessors

El dia 6 d’abril va començar el termini per presentar l’esborrany i la declaració de la Renda de 2015 per internet. En canvi, si es vol fer presencialment i a l’agència tributària, cal esperar al 10 de maig per poder-ho fer. El nostre parer és que aquesta gestió sempre és convenient fer-la presencialment i amb un professional del sector; a vegades la informació que tracta l’agència tributària és parcial (lògicament no disposa de tota la informació personal o decisions preses al llarg de l’any) o esbiaixada.

La campanya d’enguany és la primera en què s’aplica íntegrament la reforma fiscal del 2014 per als exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2015, i en conseqüència porta nombroses novetats.

Alguns dels canvis més importants són (fes click per veure més informació de cada punt):

[quoteac]Si tens algun dubte amb la Renda 2015 o vols saber com s’apliquen aquests canvis en un cas específic, contacta’ns i els nostres professionals t’ajudaran[/quoteac]


RENDES DEL TREBALL

Quant als rendiments del treball, la reducció per rendes generades de forma irregular o amb un període de generació superior a 2 anys es redueix al 30% (abans era del 40%), amb el límit de 300.000 euros anuals. En cas d’indemnitzacions superiors a 1 milió d’euros, no correspon cap reducció.

A més, en els rendiments amb període de generació superior a dos anys s’exigeix que no s’hagi aplicat aquesta reducció en els cinc períodes impositius anteriors a aquell en el qual resultin exigibles.

D’altra banda, desapareix la reducció general de 2.652 euros i se substitueix per una nova despesa deduïble de 2.000 euros en concepte d’altres despeses, incrementant-se en altres 2.000 euros anuals en el cas d’aturats que acceptin un nou lloc de treball que exigeixi un canvi de residència. Hi haurà una reducció addicional de fins a 3.500 per aquells que obtinguin rendiments nets del treball inferiors de 14.450 euros nets (i amb altres rendes excloses les exemptes que no superin els 6.500 euros) o 7.750 euros anuals per a treballadors actius discapacitats en funció del grau de discapacitat, mentre que per als treballadors actius majors de 65 anys desapareix l’increment de la reducció per obtenció de rendiments del treball.


RENDIMENTS DE CAPITAL IMMOBILIARI

Respecte els rendiments de capital immobiliari, i de la mateixa forma que es fa per als rendiments del treball, es minora el percentatge de reducció per irregularitat del 40 al 30%, amb el límit anual de 300.000 euros.

Es fixa una reducció única del 60% del rendiment net positiu derivat de l’arrendament d’immobles destinats a habitatge (abans podia arribar fins al 100% i també s’aplicava als rendiments negatius).

Quan els immobles no estan arrendats i correspon imputar una renda (presumpta), ja no serà d’aplicació el tipus de l’1’1% en el cas de valors cadastrals revisats amb posterioritat a 1994, sinó en cas que la revisió de la valoració s’hagi fet en els 10 anys anteriors a quan correspon imputar la renda.


RENDIMENTS DE CAPITAL MOBILIARI

Per als rendiments de capital mobiliari, comencen a tributar per aquest concepte els supòsits de distribució de la prima d’emissió corresponent a valors no admesos a negociació (no cotitzades).

Han sorgit els Plans d’estalvi a Llarg termini (PALP) quins es poden instrumentar mitjançant assegurances, dipòsits o contractes financers. Aquesta modalitat d’estalvi preveu que els rendiments positius obtinguts no tributin, sempre d’acord amb el compliment d’una sèrie de requisits i limitacions.

Finalment, igual que en els rendiments anteriors, la reducció per generació irregular d’aquestes rendes s’estableix en el 30%, amb el límit de 300.000 euros. 


RENDIMENTS D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES

La quantia per al conjunt de provisions deduïbles i despeses de difícil justificació no superarà els 2.000 euros anuals en estimació directa simplificada. Aquesta quantia és incompatible amb les següents reduccions:

Reducció per l’exercici de determinades activitats econòmiques, quina s’estableix en 2.000 euros, als quals se li pot addicionar fins a 3.700 euros més si el rendiment net d’aquestes activitats econòmiques és inferior a 14.450 euros i sempre que la resta de rendes no exemptes sigui inferior a 6.500 euros. En qualsevol cas l’aplicació de la reducció requereix del compliment de certes limitacions (facturació a una única persona/entitat, limitació de despeses, etc…).

En altres supòsits s’estableix una reducció de fins a 1.620 euros per a les rendes inferiors a 12.000 euros.

Aquells socis inclosos al règim especial de treballadors autònoms, o mutualitat que actuï com alternativa, i que portin a terme activitats professionals a la societat (també amb activitat professional) hauran d’incloure els seus rendiments (anteriorment de treball) en aquest apartat.


GUANYS i PÈRDUES PATRIMONIALS

A l’apartat de guanys i pèrdues patrimonials, s’elimina l’aplicació dels coeficients d’actualització per al càlcul del valor d’adquisició en la transmissió d’immobles.

Per als majors de 65 anys s’inclou un nou supòsit d’exempció de tributació pels guanys patrimonials que es posin de manifest quan es transmetin elements patrimonials sempre que l’import (total o parcial) obtingut per la transmissió es destini en el termini de sis mesos a constituir una renda vitalícia assegurada al seu favor, amb un límit de 240.000 euros.

Alhora qualsevol guany o pèrdua patrimonial derivada de transmissions formarà part de la base imposable de l’estalvi, sense importar el període de generació (abans les generades en un període igual o inferior a l’any s’incloïen a la base imposable general).

Finalment, els beneficis fiscals aplicables a aquells guanys patrimonials provinents de transmissions d’elements adquirits amb anterioritat a 1994 es veuen minorats substancialment, doncs només es podrà aplicar a transmissions fins a un màxim de 400.000,00€. Un cop esgotat aquest límit, desapareixerà el benefici fiscal.

Ha aparegut un nou supòsit de guany patrimonial “tàcit” per el cas de pèrdua de residència fiscal del contribuent quan aquest és titular de participacions significatives <exit tax> .


REDUCCIONS

En quant a les reduccions de la base imposable, per les aportacions a sistemes de previsió social propis, s’eliminen les distincions per a majors de 50 anys, quedant igual per a tots els contribuents. Així el límit d’aquesta reducció s’estableix en la menor quantitat entre 8.000 euros anuals i el 30% dels rendiments del treball i activitats econòmiques.

D’altra banda, el límit màxim de reducció en les aportacions a sistemes de previsió social dels quals sigui partícip, mutualista o titular el cònjuge del contribuent, passa a ser de 2.400 euros anuals (abans eren 2.000 euros).  Aquesta reducció és possible quan el cònjuge no obtingui rendiments nets del treball o d’activitats econòmiques superiors a 8.000,00€.

En quant a les primes satisfetes a les assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o de gran dependència, el límit de la reducció passa de 10.000 a 8.000 euros anuals.


ALTRES ASPECTES D’INTERÈS

La totalitat dels mínims personals i familiars s’incrementen.

Ja no són aplicables el tipus complementaris aprovats durant els anys anteriors amb motiu de la crisi. A Catalunya el tipus màxim de l’exercici 2015 ascendeix al 48% en cas de base liquidable superior a 175.000,21€.

Els tipus aplicables respecte la base de l’estalvi (interessos, transmissions d’accions, immobles, etc…) són del 19’5%, 21’5% i 23,5% l’exercici 2015.

Se suprimeixen la deducció per compte estalvi empresa, la deducció de 400 euros per obtenció de rendiments del treball o d’activitats econòmiques i la deducció per lloguer de l’habitatge habitual, si bé en aquest últim cas es manté un règim transitori (contractes celebrats amb anterioritat a 01-01-2015, amb abonament de renda anteriors a la citada data i amb dret a deducció anterior).

La deducció per adquisició d’habitatge habitual ja s’havia suprimit l’exercici 2013, sense perjudici que es manté un règim transitori de deducció.

Es manté la deducció del 20% per inversió en empreses de nova o recent creació i la deducció del 50% per obtenció de rendes a Ceuta o Melilla.

Se suprimeix la reducció per les quotes d’afiliació i aportacions a partits polítics, el límit dels quals era de 600 euros anuals, i en el seu lloc es crea una deducció del 20 per cent sobre quotes d’afiliació a partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions d’electors. La base màxima de deducció és de 600,00€/any.

Apareix la deducció per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec, quina és possible rebre de forma anticipada com la deducció per maternitat (fills menors de 3 anys).


RENDES EXEMPTES

En aquest apartat, cal tenir en compte :

En primer lloc es fixa com a límit exempt en les indemnitzacions per acomiadament la quantitat de 180.000 euros (a partir de l’1 d’agost de 2014). L’excés sobre la citada quantia exempta gaudeix de reduccions de fins el 30%.

S’incorporen també com a exemptes les beques concedides per les fundacions bancàries per cursar estudis reglats i per a recerca.

Es declaren exempts els rendiments positius (els negatius computen) de capital mobiliari procedents dels nous Plans d’Estalvi a Llarg Termini (coneguts com PALP) sempre que no s’efectuï disposició alguna del Pla en els primers 5 anys des de la seva obertura, entre altres requisits.

S’estableix l’exempció de les rendes mínimes d’inserció i altres ajudes per atendre a col·lectius en risc d’exclusió social i per a necessitats bàsiques de menors o discapacitats sense recursos, amb el límit d’1,5 vegades el IPREM. Les ajudes concedides a les víctimes de delictes violents i a víctimes de violència de gènere.

Se suprimeix l’exempció de 1.500 euros anuals en els dividends i participacions en beneficis obtinguts per la participació en els fons propis.


 

OBLIGACIÓ DE DECLARAR

El límit en la obligació de declarar per als contribuents que únicament percebin rendiments de treball de dos o més pagadors, anualitats per aliments o pensions compensatòries, rendiments del treball d’un pagador no obligat a retenir o sotmesos a tipus fix de retenció passa d’11.200 a 12.000 euros anuals.