Una nova resolució del TEAC de 24/10/2022 reitera el criteri conforme quan s’aplica el mètode d’amortització segons les taules oficialment aprovades a l’efecte del IS (fins i tot, encara que s’apliqui el règim previst per a “béns usats”, que permet duplicar el percentatge màxim d’amortització), no s’ha de considerar, en la base de càlcul, cap VALOR RESIDUAL de la construcció; els sistemes d’amortització prevists en la normativa reguladora del IS pressuposen que les quantitats a dotar que resultin de la seva aplicació responen a la “depreciació efectiva” del bé en qüestió, i, en aquest cas, el sistema – aplicar al valor de la construcció el percentatge que li correspongui segons les taules d’amortització oficialment aprovades – preveu que s’esgota l’amortització de la construcció íntegrament (el valor de la construcció), sense que hagi de considerar-se cap valor residual.

Accés a la resolució