Al BOE de data 22 de novembre de 2022 s’ha publicat l’Ordre HFP/1124/2022, de 18 de novembre, per la qual es modifiquen l’Orde EHA/3434/2007, de 23 de novembre, per la qual s’aproven els models 322 d’autoliquidació mensual, model individual, i 353 d’autoliquidació mensual, model agregat, i el model 039 de comunicació de dades, corresponents al Règim especial del grup d’entitats en l’Impost sobre el Valor Afegit; l’Orde EHA/3786/2008, de 29 de desembre, per la qual s’aproven el model 303 Impost sobre el Valor Afegit, Autoliquidació, i el model 308 Impost sobre el Valor Afegit, sol·licitud de devolució: Recàrrec d’equivalència, article 30 bis del Reglament de l’IVA i subjectes passius ocasionals i es modifiquen els annexos I i II de l’Orde EHA/3434/2007, de 23 de novembre, per la qual s’aproven els models 322 d’autoliquidació mensual, model individual, i 353 d’autoliquidació mensual, model agregat, així com una altra normativa tributària; i l’Orde EHA/3111/2009, de 5 de novembre, per la qual s’aprova el model 390 de declaració-resumeixen anual de l’Impost sobre el Valor Afegit i es modifica l’annex I de l’Orde EHA/1274/2007, de 26 d’abril, per la qual s’aproven els models 036 de Declaració censal d’alta, modificació i baixa en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors i 037 Declaració censal simplificada d’alta, modificació i baixa en el cens d’empresaris, professionals i retenidors. 

Resumint, adapten els tipus impositius a les diferents declaracions autoliquidacions d’IVA: 0% donatius a entitats sense ànim de lucre i 5% energia elèctrica.

Accés a la norma