Avui s’ha publicat el Reial Decret-Llei 19/2022, de 22 de novembre, pel qual s’estableix un Codi de Bones Pràctiques per a alleujar la pujada dels tipus d’interès en préstecs hipotecaris sobre habitatge habitual, es modifica el Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, i s’adopten altres mesures estructurals per a la millora del mercat de préstecs hipotecaris.

Pel que fa a la vessant impositiva d’aquestes operacions, es modifica la llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats establint l’exempció següent (art. 45.I.B) 23):

Les escriptures de formalització de les novacions contractuals de préstecs i crèdits hipotecaris que es produeixin a l’empara del Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, i del nou Codi de Bones Pràctiques que s’introdueix amb el Reial decret llei 19/2022, de 22 de novembre, pel qual s’estableix un Codi de Bones Pràctiques per a alleujar la pujada dels tipus d’interès en préstecs hipotecaris sobre habitatge habitual, es modifica el Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, i s’adopten altres mesures estructurals per a la millora del mercat de préstecs hipotecaris, quedaran exemptes de la quota gradual de documents notarials de la modalitat d’actes jurídics documentats d’aquest Impost.»

Accés al BOE