Mesures urgents per a promoure la transició a l’ocupació estable i la requalificació professional de les persones desocupades (RDL 1/2011, d’11 de febrer)

La gravetat de la situació econòmica i financera en el mercat laboral ha comportat una taxa d’atur del 20,33%, segons dades de l’enquesta de població activa corresponent al quart trimestre de 2010, 12 punts pel damunt de l’existent a finals de l’any 2007. El cost que suposa aquest nivell de desocupació que afecta a prop de 4.700.000 persones, constitueix un llast inassolible pel creixement de l’economia i de l’ocupació.

Davant aquesta conjuntura adversa, el recentment publicat RDL 1/2011, d’11 de febrer recull, entre d’altres mesures destinades a promoure polítiques d’ocupació, requalificació i ajudes econòmiques, un programa excepcional d’ocupació per a la contractació estable que es concreta en un contracte de treball a temps parcial en el qual el contractant gaudirà d’una reducció del 100% de les quotes empresarials a la Seguretat Social durant 12 mesos, sempre que reuneixi els següents condicionants:

  • Contracte de treball a temps parcial amb reducció del 100% de les quotes empresarials a la Seguretat Social durant els 12 mesos següents a la contractació

Podran acollir-se a les mesures previstes, les empreses que contractin dins els 12 mesos següents a l’entrada en vigor d’aquesta normativa (13 de febrer de 2011), de forma indefinida o temporal, a persones desocupades inscrites a l’Oficina de Treball, al menys des del dia 1 de gener de 2011, mitjançant un contracte de treball a temps parcial i que reuneixin algun dels següents requisits:

  • a) Tenir una edat igual o inferior a 30 anys
  • b) Portar inscrits a l’Oficina de Treball al menys 12 mesos en els 18 mesos anteriors a la col·locació.

La jornada de treball d’aquests contractes haurà d’estar compresa entre el 50% i el 75% de la d’un treballador a temps complet. En el supòsit de contractes temporals la durada inicial ha de ser igual o superior a 6 mesos mitjançant qualsevol modalitat de durada determinada o temporal inclosa la modalitat del contracte en pràctiques, excepció feta dels contractes d’interinitat i de relleu.

Les empreses gaudiran d’una reducció del 100% de les quotes empresarials a la Seguretat Social durant els 12 mesos següents a la contractació i estan obligades a mantenir, durant el període de la reducció, el nivell d’ocupació assolit amb la contractació realitzada. L’incompliment per part de l’empresa de les obligacions establertes, ocasionarà el retorn de les cotitzacions corresponents a les reduccions aplicades.

En el supòsit de contractes indefinits, transcorregut el període de 1 any d’aplicació de la reducció de quotes, podran, si es dona el cas, acollir-se a la bonificació que els hi pogués correspondre de conformitat amb la Llei 35/2010, de 17 de setembre, o al article 2 de la Llei 43/2006, de 29 de desembre, exclusivament pel temps que hi restés, descomptat el període ja gaudit de reducció.

Francesc Romeu