Els informem de les darreres i principals novetats tributàries que consten al BOE i DOGC amb el seu corresponent resum.

Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica.

Conté els següents punts de més interès:

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FISIQUES

– Se suprimeix la deducció per inversió en habitatge habitual a partir de 1 de gener de 2013. S’estableix un règim transitori per a les deduccions anteriors a 2013.

– Estaran subjectes a l’IRPF a través d’un gravamen especial (retenció en el pagament) els premis de les loteries de l’Estat, Comunitats Autònomes, Organització Nacional de Cecs Espanyols, Creu Roja Espanyola i entitats anàlogues de caràcter europeu, que fins a ara estaven exempts.

– Amb la finalitat de penalitzar fiscalment els moviments especulatius, en la base imposable de l’estalvi només s’inclouran els guanys i pèrdues patrimonials derivades de la transmissió d’elements patrimonials que haguessin estat en el patrimoni del contribuent durant més d’un any.

– Possibilitat de realitzar una actualització de balanços. Aquesta actualització monetària de valors comptables, que conta amb diversos antecedents normatius, incorpora tècniques d’actualització ja conegudes i comporta una càrrega fiscal reduïda.

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

– Es prorroga a nivell estatal aquest impost per a l’exercici 2013.

– Alhora es publica al DOGC el Decret llei 7/2012, de 27 de desembre, de mesures urgents en matèria fiscal que afecten l’impost sobre el patrimoni.

– A Catalunya es limita la base exempta a 500.000,00€ – abans 700.000,00€-

– Alhora es configura una nova escala a Catalunya:

IMPOST SOBRE SOCIETATS

– En l’àmbit de l’Impost sobre Societats, s’introdueix una mesura de caràcter temporal, tendent a limitar parcialment, per a grans empreses, l’amortització fiscalment deduïble corresponent als períodes impositius que s’iniciïn dintre dels anys 2013 i 2014 amb l’objecte d’aconseguir un increment.

– Per altra banda, es prorroga, per a l’exercici 2013, l’aplicació d’un tipus de gravamen reduït en l’Impost sobre Societats per manteniment o creació d’ocupació per les microempreses, pels efectes beneficiosos que pot exercir sobre l’activitat econòmica, mesura que també a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, en forma de reducció del rendiment net d’activitats econòmiques, que igualment s’amplia quant a la seva vigència.

– A més, es flexibilitzen els criteris específics que permeten l’aplicació del règim fiscal especial d’arrendament d’habitatges, reduint-se el nombre mínim d’habitatges requerits i el període de temps que han de mantenir-se els mateixos en arrendament, al mateix temps que se suprimeixen els requisits de grandària dels habitatges.

– Possibilitat de realitzar una actualització de balanços (en immobilitzat material i inversions immobiliàries). Aquesta actualització monetària de valors comptables, incorpora tècniques d’actualització i comporta una càrrega fiscal reduïda.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

– En operacions a termini, serà prou instar el cobrament d’un dels terminis per modificar aquella.

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES

– En relació amb l’Impost sobre Activitats Econòmiques, per a aquells establiments que estiguin oberts durant un període inferior a l’any, s’informa que la reducció fixada en la seva corresponent rúbrica de les Tarifes serà també d’aplicació a la quota de superfície, i s’estableix la incompatibilitat entre l’aplicació d’aquesta reducció i la presentació de la baixa per cessament d’activitat.

– Es faculta als Ajuntaments per a regular (mitjançant ordenança) una bonificació del 95% a favor de certs immobles.

SOCIMI:

– Es modifiquen determinats aspectes de la regulació aplicable a les “Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario”, les conegudes com SOCIMI, amb la finalitat de crear un nou instrument d’inversió destinat al mercat immobiliari d’arrendament, no només d’habitatges, sinó també de qualsevol immoble urbà.

Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.

Es crea:

– L’impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica

– L’impost sobre la producció de combustible nuclear i residus radioactius resultants de la generació d’energia nucleoeléctrica.

– L’impost sobre l’emmagatzematge de combustible nuclear i residus radioactius en instal·lacions centralitzades.

Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social.