El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret Llei pel qual amplia la vigència de determinades mesures econòmiques de caràcter temporal que es van aprovar al llarg dels anys 2008 i 2009 amb motiu de la crisis.

Una de les mesures que afectava a les societats era la prevista al Reial decret Llei de 12 de desembre de 2008 que va establir, amb una vigència temporal limitada a dos exercicis socials, un règim excepcional per als supòsits de reducció obligatòria de capital social en la societat anònima i de dissolució en les societats anònimes i de responsabilitat limitada com a conseqüència de determinades pèrdues. Aquesta mesura va permetre esmorteir l’impacte de la crisi en moltes empreses que, d’altra manera, s’haurien vist greument afectades.

La situació de l’activitat econòmica internacional i de les pèrdues per deterioració en determinades empreses motiven l’ampliació per dos nous exercicis socials de la norma anterior sobre còmput de pèrdues, únicament per als casos de pèrdues per deterioració de l’immobilitzat material, de les inversions immobiliàries i de les existències.

Una altra mesura, en aquest cas satisfactòria és la reducció de les cotitzacions per contingències professionals (accidents de treball i malalties professionals) a les empreses que disminueixen la seva sinistralitat laboral.

Bàsicament s’informa que:

Els incentius podran oscil·lar entre el 5 i el 10 per 100 de les quotes per accident de treball i malaltia professional.

El 2010 es reconeixeran i abonaran els incentius de 2009.

El problema, com sempre, són els requisits que caldrà complir per aprofitar-se, que a hores d’ara, i pendents que surti publicat el Reial Decret, es tradueixen en:

La necessitat d’haver cotitzat a la Seguretat Social un volum total de quotes per contingències professionals superior a cinc mil euros en un període d’observació de quatre exercicis com a màxim, que haurien de ser consecutius i immediatament anteriors al de la sol·licitud.

Per part de les Pimes, també podran beneficiar-se les petites empreses, quan hagin cotitzat en el període d’observació un mínim de 250 euros per tals contingències.

La quantia dels incentius podrà arribar fins el 5 per 100 de l’import de les quotes per contingències professionals satisfetes en el període d’observació o bé al 10 per 100, si ja ha percebut l’incentiu en l’ immediatament anterior i estem davant dos períodes consecutius satisfactoris en aquest punt. En el cas de les petites empreses, el límit s’estableix en un màxim de 250 euros el primer període d’observació, que s’elevarà a 500 euros en el segon període i següents, sempre que en l’ immediatament anterior s’hagi percebut.

Més informació |Consell de Minisitres

Oscar Masó