RESPONSABILITAT PENAL DE LES PERSONES JURÍDIQUES

Els recordem que, tal i com ja els vàrem informar en una circular anterior, la Llei Orgànica 5/2010, de 22 de juny, per la qual es modificava la Llei Orgànica 10/1995 de 23 de novembre, del Codi Penal (CP), va introduir per primera vegada una regulació expressa de la responsabilitat penal de les persones jurídiques pels delictes comesos en el seu nom per part dels seus legals representants, administradors de fet o de dret, treballadors i/o empleats. 

Aquesta reforma, inclou entre les seves novetats, l’existència d’atenuants i eximents per a la persona jurídica, sempre que les empreses disposin dels anomenats MANUAL DE PREVENCIÓ DE DELICTES.

Els principals objectius de l’esmentat Manual de Prevenció De Delictes són:

PREVENIR

Prevenir mitjançant l’aplicació del manual, la comissió per qualsevol representant, professional, i/o empleat de qualsevol dels delictes previstos.

ASSEGURAR

Assegurar l’efectivitat de les normes i procediments de control il·lícits per part dels professionals i/o treballadors que minimitzin el risc de comportaments

INFORMAR

Informar als professionals i/o empleats de les conseqüències que puguin ser imposades a l’empresa en cada cas que algun dels delictes rellevants sigui comès.

MANIFESTAR

Manifestar de forma clara que l’empresa condemna qualsevol conducta que és contrària a la llei i que aquestes conductes suposen un incompliment de les polítiques i procediments interns.

ACREDITAR

Acreditar que l’empresa ha exercit el control sobre la seva activitat empresarial, complint d’aquesta manera amb l’exigència contemplada en el codi penal.

MILLORAR

I, en última instància, donar cobertura i suport a l’establiment de noves mesures efectives per a la millor detecció i control de delictes comesos dins la persona jurídica un cop aquests ja s’han produït perquè pugui promoure el corresponent atenuant ​​de la responsabilitat penal.

El Manual de Prevenció De Delictes consisteix en cinc parts:

 

1 – MAPA DE RISCOS PENALS

En confeccionar un Mapa de Riscos Penals, mitjançant el qual es s’ha de identificar i definir els diferents àmbits de risc penal que existeixin en cadascun dels processos i en les operacions dels diferents departaments i àrees de l’empresa, assenyalant el seu grau de probabilitat i especificant quines mesures s’han implementat per preveure i evitar la seva comissió.

2 – CODI DE CONDUCTA

En dissenyar un Codi de Conducta que estableixi un conjunt de normes i principis generals de govern, comportament i conducta ètica que resulti d’aplicació a totes les persones físiques que participen en el projecte de l’empresa.

3 – PROTOCOL DE PREVENCIÓ

3.- En elaborar un Protocol de Prevenció, és a dir, s’han de confeccionar unes eines que permetin donar compliment a les obligacions de control que s’estableixen en l’ordenament jurídic per a les persones jurídiques i evitar així la seva possible responsabilitat penal.

Aquestes eines consistiran en:

a.- Disposar d’un òrgan de control intern anomenat Comitè de Compliment.

b.- La implantació de procediments interns.  

                             b1.- sistemes interns existents

                             b2.- canals de denuncies

                             b3.- catàleg d’infraccions i sancions

4.- Realitzar anualment la Verificació del compliment del Manual.

4 – REVISIONS

El Manual de Prevenció de Delictes s’ha de revisar sempre, com a mínim. un cop l’any, i s’haurà de modificar si es produeixen canvis rellevants en l’organització o en l’estructura de control que s’ha dissenyat per aquests motiu, també quan hi hagi modificacions legals o jurisprudencials rellevants i sempre que es posin de manifest infraccions que així ho aconsellin.

5 – RECURSOS FINANCERS

5.- En disposar de Recursos Financers: la societat haurà de disposar de models de gestió dels seus recursos financers adequats per poder evitar la comissió dels delictes que han de ser previnguts.

Sense la implementació del Manual de Prevenció de Delictes, els òrgans d’administració de les societats mercantils no podran atenuar o exonerar les responsabilitats penals que eventualment puguin derivar-se’n de l’activitat de l’empresa.

[quoteac]Si tens qualsevol dubte, vols ampliar informació al respecte o confeccionar els documents necessaris per tal d’implementar les eines de prevenció de riscos penals per a la teva empresa, fes una consulta sense compromís als nostres experts en matèria jurídica.[/quoteac]