En ocasions es plantegen dubtes sobre la possibilitat que s’aprovin normes tributàries (inclús de creació de tributs) amb efectes retroactius. El Tribunal Suprem, segons mitjans de comunicació com EXPANSION informen que aquesta possibilitat és legal. Així ho ha resolt arrel de la creació de l’impost sobre els dipòsits de clients en les entitats de crèdit de Canàries.

Segons cita el diari econòmic “exigir un tributo en el mismo ejercicio en que entre en vigor su ley reguladora, cuyo periodo impositivo es el año natural y que se devenga el último día del año natural, cuando dicha entrada en vigor se produjo con anterioridad a la fecha de devengo no vulnera el principio de irretroactividad

Segons el Tribunal Suprem, en el present supòsit no hi ha conflicte amb l’article 9.3 de la Constitució Espanyola que predica:

La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos