LA REGULARITZACIÓ DE LA COTITZACIO DELS AUTONOMS NO AFECTARA LES RENDES JA PRESENTADES

La recent consulta vinculant V2518-22 de 7 de desembre interpreta que d’acord amb el nou sistema de cotització al RETA tot i que de la regularització de quotes efectuada l’exercici posterior resultin imports diferents en funció dels rendiments reals obtinguts, les quanties satisfetes en concepte de quotes del RETA l’any anterior, d’acord amb el sistema de cotització exposat, no poden estimar-se com a quantitats incorrectament satisfetes.

Això és així perquè corresponen a les exigides legalment, en establir-se a la llei que s’efectuï un primer pagament en funció dels rendiments estimats, procedint-se l’any següent a realitzar un pagament addicional o una devolució en funció dels rendiments reals.

Tractant-se per tant de quantitats legalment degudes les calculades l’any anterior, NO PROCEDIRÀ LA PRESENTACIÓ D’UNA RECTIFICACIÓ D’AUTOLIQUIDACIÓ O D’UNA DECLARACIÓ COMPLEMENTÀRIA RESPECTE A LA DECLARACIÓ REALITZADA EN AQUEST ANY ANTERIOR, EN EL CAS QUE DE LA REGULARITZACIÓ EFECTUADA EN L’EXERCICI SEGÜENT RESULTI UN IMPORT ADDICIONAL A SATISFER O UN IMPORT A RETORNAR, RESPECTIVAMENT, EN CONCEPTE DE QUOTES DEL RETA.

El tractament serà el següent:

L’import addicional a satisfer pel contribuent en l’exercici següent serà tractat com una major despesa deduïble per cotitzacions a la Seguretat Social corresponent a aquest exercici;

La quantitat a retornar al contribuent serà tractat com una minoració de la despesa de l’exercici per quotes satisfetes a la Seguretat Social i, en cas que l’import a retornar superés a les quotes satisfetes a la SS, l’import de l’excés de la quantitat a retornar sobre les quotes satisfetes haurà de reflectir-se com un major rendiment.

Accés a consulta | https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V2518-22