Entre les diferents mesures que en els darrers temps s’han anat implementant i que estan dirigides a la reducció dels costos d’organització i funcionament de les societats de capital trobem la Llei 25/2011, d’1 d’agost, de reforma parcial de la Llei de Societats de Capital, que va introduir l’article 11 bis a la Llei de Societats de Capital.

L’article 11 bis de la Llei de Societats de Capital, introduïa la figura de la seu electrònica o, actualment denominada, pàgina web de la societat, preveient una regulació inicial d’aquestes i reforçant-la com a mitjà legal de publicitat i sistema de convocatòria de les juntes. Tot i que l’article 173 de la Llei de Societats de Capital, en la redacció donada pel Reial Decret Llei 13/2010, de 3 de desembre d’actuacions en l’àmbit fiscal, laboral i liberalitzadores per fomentar la inversió i creació d’ocupació, ja introduïa la possibilitat de fer la convocatòria de la Junta per mitjà de la pàgina web de la societat, és mitjançant de la nova redacció de l’article 173, donada per la Llei 25/2011, on s’intenta clarificar aquest sistema de convocatòria.

Justament, la modificació de l’article 173, introduïda pel Reial Decret Llei 13/2010, de 3 de desembre d’actuacions en l’àmbit fiscal, laboral i liberalitzadores per fomentar la inversió i creació d’ocupació, va introduir per primera vegada la possibilitat de realitzar convocatòries en la pàgina web de la societat, i davant les divergències interpretatives i la problemàtica que va crear aquesta norma, va fer que la Direcció General dels Registres i del Notariat, emetés la instrucció de 18 de maig de 2011, amb la finalitat de clarificar la forma de realitzar les convocatòries per mitjà de la pàgina web.

Recentment, el Reial Decret Llei 9/2012, de 16 de març, de simplificació de les obligacions d’informació i documentació de fusions i escissions de societats de capital, torna a modificar l’article 11 bis i introdueix els articles 11 ter i 11 quater, per intentar potenciar l’ús de la pàgina web i les comunicacions electròniques, pel que desenvolupa o amplia el seu règim jurídic i introdueix la previsió expressa de comunicacions electròniques entre la societat i els socis.

En aquest sentit, les societats de capital poden tenir una pàgina web corporativa, però no és obligatori com en el cas de les societats cotitzades.

La creació de la pàgina web haurà de ser acordada per la Junta General de la societat, i l’acord de la seva creació s’haurà de fer constar a la fulla oberta a la societat en el Registre Mercantil.

També indica la norma que, tret que els estatuts indiquin el contrari, la modificació, el trasllat o la supressió de la pàgina web, serà competència de l’òrgan d’administració de la societat.

És important destacar que les insercions que es facin a la pàgina web corporativa només tindran efectes jurídica a partir de la publicació de la mateixa en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil.

La norma també regula altres aspectes com la prova de la informació publicada respecte a la seva inserció o manteniment o la forma d’actuar en els casos d’interrupció temporal de l’accés.

D’altra banda, el mateix Reial Decret Llei 9/2012, potencia la utilització de la pàgina web corporativa, en el sentit que també modifica la Llei 3/2009, de 3 d’abril, de modificacions estructurals de les societats mercantils, permetent que les publicacions legalment establertes en els processos de fusió i escissió, es puguin implementar per mitjà de les pàgines webs de les societats que intervenen en aquests processos.

Així doncs, la pàgina web de la societat, no només serveix com a sistema de convocatòria de les juntes, sinó que també serveix com a mitjà de publicitat en els casos de reducció de capital o per a la publicació del dipòsit dels projectes de fusió o escissió, i per posar a disposició de socis, obligacionistes, titulars de drets especials i treballadors, la documentació relativa a les modificacions estructurals.

Si bé és cert que per la seva novetat i incipient implementació per totes aquelles societats de capital que no són cotitzades, la pàgina web corporativa i la seva regulació en la Llei de societats de capital encara deixa alguns punts que poden crear certs dubtes, no és menys cert que es configura com a una alternativa interessant als sistemes de convocatòria previstos tradicionalment, i que l’evolució actual de les tecnologies de la informació faran que es posicioni com a un dels mitjans més utilitzat per les societats com a sistema de convocatòria i publicitat legal.

Per tant, podem apreciar com la pàgina web de la societat o pàgina web corporativa, comença a tenir una importància rellevant dintre del dret societari, i pot tenir variades finalitats, no només com a mitjà de convocatòria o com a mitjà de qualsevol altre possible publicitat legal, sinó també com a mitjà per proporcionar qualsevol altre dada rellevant a la que la societat vulgui donar-li publicitat.

Qui s’anima a crear la seva web corporativa?

Josep Maria Huertas