Recordeu que a partir de l’1 de gener de 2011 molts dels que vulguin comprar un habitatge que resulti ser l’habitual deixaran de gaudir d’un important benefici fiscal: la deducció corresponent a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

D’acord amb el projecte de llei de pressupostos generals de l’estat, aquells que superin els 24.170,20€ de base imposable ja no podran gaudir de la deducció per les quantitats destinades a l’adquisició de l’habitatge habitual.

Ara bé, i aquesta notícia no està tan difosa, també cal tenir en compte que aquells que tinguin una base imposable compresa entre 17.707,20€ i 24.107,20€ veuran retallada la seva possibilitat de deduir a la renda les quantitats que destinin a aquella finalitat.

Us posaré tres exemples per tal d’explicar com funciona l’assumpte:

a) Suposem una persona que destina 700,00€ mensuals al pagament de la hipoteca. La base de deducció per al cas que els seus “ingressos” siguin de 16.000,00€ serà de 700,00€*12 mesos = 8.400,00€. En aquesta ocasió, com que no arriba al llindar dels 17.707,20€ que indica la norma, podrà deduir a la seva renda el percentatge corresponent sobre el total pagat d’hipoteca de 8.400,00€, i que si fos el percentatge incrementat es traduiria en 8.400,00€*16,5% = 1.386,00€ a deduir.

b) Ara imaginem un altre contribuent que destina idèntic import de 700,00€ mensuals al pagament de la hipoteca, però que té uns “ingressos” de 22.000,00€ (lleugerament superior a l’anterior). En aquest cas no podrà aplicar la deducció sobre els 8.400,00€ pagats sinó únicament sobre l’import que resulti de la següent fórmula: 9.040,00€ menys el resultat de multiplicar per 1,4125 la diferència entre la seva base imposable i els 17.707,20€.

Perquè ens entenguem, en aquest supòsit la base de deducció del contribuent només serà de 2.976,42€ (resultat de la fórmula 9.040,00 – 1,4125*(22.000,00€-17.707,20€), i serà sobre aquesta quantia sobre la que es practicarà el percentatge de deducció corresponent. Pel camí s’ha perdut una bona picoçada que no podrà ser deduïda, ja que el 16,5% de 2.976,42€ es tradueixen en només 491,11€ de deducció permesa.

c) Finalment, posem pel cas un contribuent que té uns ingressos de 27.000,00€. En aquest supòsit, pagui el que pagui d’hipoteca si la compra és posterior a 2010 no podrà deduir-ne res a la declaració de renda.

Amb aquest article no voldria forçar cap compra d’habitatge, doncs al final la quantitat a deduir anual no deixa de ser anecdòtica tenint en compte la inversió projectada; ara bé, si hem d’acabar adquirint el nostre habitatge habitual, per exemple… al gener de 2011, no estaria de més blindar la deducció l’any 2010 i per tant, avançar la operació abans del 31 de desembre.

Oscar Masó