Interessos legals de demora impost de societats

Un nou informe emès per l’Agència Tributària conclou que els interessos de demora provinents d’una liquidació tributària no són despesa deduïble a l’Impost sobre Societats.

L’informe s’ha emès amb motiu de la contradicció existent entre les consultes vinculants emeses per la pròpia Direcció General de Tributs i una sèrie de sentències del Tribunal Econòmic Administratiu Central.

L’informe diferencia (1) els interessos de demora directament relacionats amb la liquidació tributària, (2) dels corresponents a la suspensió per el cas de recórrer la liquidació (interessos de demora posteriors a la liquidació).

(1) En el primer cas considera que no són deduïbles a l’Impost sobre societats els interessos.

(2) En el segon cas considera sí els considera com a deduïbles (entesos com a financers).

Alhora es planteja un tercer supòsit (3) per el cas que fruit del recurs, es doni la raó parcialment al contribuent, i això suposi l’emissió d’una nova liquidació. En aquest cas accepta uns interessos com a no deduïbles, i uns altres com a sí deduïbles, els primers es correspondrien als anteriors a la primera liquidació administrativa que corregeix l’incompliment.

En qualsevol cas volem deixar clar que es tracta d’una interpretació que fa la pròpia administració tributària, quina sembla (com diu l’informe) que ve obligada a aplicar aquests criteris.

Pel cas que es trobin en situació d’haver de satisfer interessos de demora amb motiu d’una liquidació tributària i dubtin entre aplicar o no la despesa com a fiscalment deduïble, o per el cas que hagin rebut una liquidació de l’Impost sobre Societats denegant la deducció dels interessos de demora, pot valer la pena estudiar el cas i potser prendre una decisió que difereixi de la que indica l’informe.

[quoteac] Si tens qualsevol dubte o vols saber com s’aplicaria la legislació en un cas específic, conctacta’ns sense compromis i els nostres professionals en matèria de fiscalitat et respondran. [/quoteac]