Taxa d’atur del 4 trimestre del 2010 : 20,33%.

Per tal motiu va néixer el R.D.Llei 1/2011 de mesures urgents per promoure la transició a la ocupació estable i la requalificació professional de persones aturades on, segons la seva pròpia exposició de motius, tenia com a finalitat/desig establir un “plan de choque del 2011 con efectividad a CORTO plazo”.

La realitat ha estat una altra, no s’ha creat ocupació i gran part de la població ja ha experimentat de prop el que és un expedient de regulació d’ocupació. Els E.R.O. són una mesura que es pot prendre dins d’una empresa per superar un moment de crisi mitjançant alguna d’aquestes tres eines : extingint, suspenent contractes o reduint les jornades de treball.

Fins l’abril del 2011 el nombre d´E.R.O. sol·licitats a Catalunya arriben fins un total de 1178, quan en tot l’any 2010 el nombre va ser de 3169. Si extrapolem per tot l’any 2011… (1178/4)*12=3534… Al 2008 el nombre era de 747 .

Cal dir, no obstant, també en consideració del R.D. 801/2011 conegut com “el nou reglament del E.R.O.”, que percentualment s’ha duplicat la presentació d’E.R.O. de reducció de jornada respecte de l’exercici 2010; els suspensius s’han reduït a la meitat; i els extintius s’han mantinguts constants però a l’alça.

La fotografia és la que és. Les previsions, sense que calgui ser un seguidor de l’eloqüent Santiago Niño Becerra, encara pitjors!.

Entre les mesures estrella d’aquell R.D.Llei 1/2011 estava la creació en l’article 1 d’unes reduccions a les quotes a pagar a la seguretat social pels contractes a TEMPS PARCIAL PER JOVES MENORS O IGUALS A 30 ANYS I ATURATS DE LLARGA DURADA. Eren i són reduccions importants (està vigent!) perquè pot representar estalviar-se el 100% en les cotitzacions empresarials a la seguretat social. Però hi ha un problema: els requisits. Per què exigir aquesta possibilitat només per les contractacions parcials? per repartir la feina?; per què establir que la parcialitat ha d’estar entre el 50 i 75%?; per què excloure als contractes d’interinitat? o els de relleu?; per què obligar a complir una estabilitat temporal mínima?; per què d’altres requisits?; TANTS REQUISITS!!, per evitar picaresques?…són tots ells necessaris?…no es trasllada a la societat un producte enrevessat?.

Les causes de la crisis i de la seva continuació no són estrictament laborals però mesures laborals tan complicades no ajuden. (Veure Inside Jobs ).

S’han d’oferir als empresaris mecanismes de contractació àgils i econòmics.

No seria millor incentivar el 100% en els costos de seguretat social per la contractació d’un nou treballador perceptor d’una prestació o subsidi amb independència del tipus contractual?. Pensem que l’Estat deixaria de pagar d’una prestació d’atur o subsidi!. N’hi ha mil idees millors, per exemple veure la web del blog salmón, però han de passar per la simplificació!.

Taxa d’atur del 2 trimestre del 2011 és del 20,89%.

Carles Subils