La veritat és que preferia aquells temps en què els pressupostos generals es presentaven en societat en format paper. Semblava que s’havien treballat molt més, alhora que es podia entendre, ni que fos visualment tenint en compte l’espai que ocupaven, la capacitat que tenien d’afectar les butxaques dels contribuents.

A data d’avui una simple clau USB d’ aproximadament 4 cm de grandària és capaç d’incloure algunes de les següents modificacions respecte els següents impostos:

En primer lloc, en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, es vol introduir una elevació dels tipus de gravamen aplicables per a les rendes superiors a 120.000 i 175.000 euros, respectivament. Per tant, i sumant-ho a l’augment aprovat fa relativament pocs dies a Catalunya, el gravamen podrà arribar a ser de fins el 49% de la renda obtinguda. És casualitat que entre les dues administracions no s’arribi al límit psicològic del 50%?

També s’empitjorarà la tributació de les retribucions plurianuals (aquelles generades en varis anys) introduint un límit de 300.000 euros en la quantia del rendiment íntegre sobre la qual s’aplicarà la reducció del 40 per cent. Per tant, aquells pagaments, indemnitzacions i demés retribucions que tinguin aquesta naturalesa i que superin els 300.000,00€ es veuran obligades a tributar per el 100% de la quantia rebuda.

Una altra modificació consistirà en tributar la renda de l’estalvi provinent de les percepcions derivades de les reduccions de capital social amb devolució d’aportacions als socis de les SICAV. La polèmica que ha sorgit al respecte prové de la voluntat del govern d’afectar situacions passades, concretament retrotraient els efectes a quan es va fer pública la mesura.

Pel què fa a la famosa deducció per adquisició d’habitatge habitual, i amb efectes des del 1 de gener de 2011, es vol modificar la deducció per inversió en habitatge habitual en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, que només serà aplicable als contribuents la base imposable dels quals sigui inferior a 24.170,20 euros anuals. Per tant, aquelles inversions anteriors a la data prevista de canvi mantindran el seu propi règim fiscal de deduccions sense veure’s perjudicades.

Es modifica també, en aquest cas potenciant-la, la deducció per lloguer d’habitatge habitual, a fi d’equiparar-la a l’adquisició, però només pel què fa a l’escala estatal.

Per als propietaris d’habitatges arrendats, una bona notícia, doncs s’eleva la reducció del rendiment net procedent de l’arrendament que abans era del 50% al 60%. Per tant, de cada 100 euros de benefici només 40 passaran per la guillotina fiscal.

En l’Impost sobre Societats, la principal mesura dirigida a les petites i mitjanes empreses vol permetre que les entitats de reduïda dimensió puguin seguir gaudint del règim especial que els resulta aplicable durant els 3 exercicis immediats següents a aquell que se superi el llindar de 8 milions d’euros de xifra de negocis. Aquesta mesura també es vol aplicar quan el motiu de superar l’esmentada xifra provingui d’una reestructuració empresarial i totes les entitats que hagin intervingut en la operació fossin pimes.

En darrer terme, es vol implementar l’exempció en la modalitat d’operacions societàries de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats de les ampliacions de capital que realitzin els anys 2011 i 2012.

En definitiva, que tot i no ser totes elles mesures negatives, tampoc estem davant de propostes clarament positives ni contundents, continuant amb el degoteig de modificacions al que ens tenen acostumats: un horitzó llunyà en format digital.

Més Informació | Projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per 2011

Oscar Masó