El Govern ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat un nou decret encaminat a garantir l’equitat en la remuneració salarial entre homes i dones. Es tracta del Reial Decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes que determina que totes les empreses han de tenir un registre salarial a partir del pròxim mes d’abril de 2021.

L’objectiu perseguit per aquest RD és aconseguir que la igualtat en matèria retributiva sigui efectiva i real entre dones i homes i acabar amb qualsevol risc de discriminació, ja sigui de manera directa o indirecta. Per aconseguir el seu objectiu, la norma estableix els mecanismes per identificar i corregir les possibles situacions de desigualtat o discriminació. Aquests mecanismes giren al voltant de la incorporació del principi de transparència. Transparència que hauran de seguir totes les empreses -sigui quina sigui la seva mida- perquè el que fan en matèria retributiva sigui conegut pels seus propis treballadors (pels seus representants, si escau) i per l’Administració (Inspecció de Treball).

En termes concrets, la transparència es tradueix en l’obligació de portar un registre retributiu (empreses de fins a 50 treballadors), o realitzar una auditoria laboral (més de 50 treballadors).

Què és el registre salarial o registre retributiu?

El registre salarial obligatori és un document en el qual es fan constar tots els valors mitjans dels salaris dels treballadors d’una empresa, incloent a més els complements salarials i les percepcions extrasalarials, desagregades per sexes i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d’igual valor.

Què és una mitjana aritmètica salarial

La mitjana aritmètica és el valor que s’obté en sumar totes les dades que posseïm i dividim el resultat entre el nombre total d’aquestes dades. Amb aquesta fórmula el que es busca és la dada representatiu d’un conjunt de treballadors.

Què és una mitjana salarial

La mitjana és la quantitat intermèdia entre els salaris percebuts per totes les persones treballadores. El salari mitjà és el que divideix el nombre de treballadors en dues parts iguals, els que tenen un salari superior i els que tenen un salari inferior.

Què passa amb el resultat final?

Doncs la normativa indica que, si s’ aprecien diferencies salarials, cal justificar-les. Això passarà quan hi hagi un 25% de diferència en la mitjana aritmètica o la mitjana de les retribucions totals dels treballadors entre un sexe o un altre.

Quines empreses estan obligades a realitzar el registre salarial?

Totes les empreses estan obligades a comptar amb un registre retributiu, independentment de la mida de les mateixes. És a dir, les empreses petites de menys de 50 treballadors, a diferència del que passa amb el pla d’igualtat, també estan obligades a comptar amb aquest registre.

Quina validesa té el registre salarial?

Un cop realitzat el registre salarial o registre retributiu d’acord amb la normativa vigent, tindrà una validesa d’un any natural, llevat que es produeixin circumstàncies o canvis que suposin una alteració substancial de les dades incloses en el document i s’ha d’actualitzar quan es produeixin canvis en la normativa o en els criteris pels quals es regeix la política retributiva de l’empresa.

Sancions per no disposar del Registre Salarial

Aquest registre salarial és una mesura obligatòria i no existeix cap tipus d’entitat o empresa que estigui exempta de realitzar-ho. A més, aquest registre ha d’estar disponible i a disposició dels representants dels treballadors i treballadores i de la Inspecció de Treball en qualsevol moment, tot i que no s’estableix cap tipus de format oficial i simplement s’exigeix que el mateix disposi de totes les dades requerides.

No tenir un registre salarial es considera una infracció greu del RDL 5/2000, Llei sobre Infraccions i Sancions a l’Ordre Social, i pot comportar sancions que es troben compreses entre els 625€ i els 6.250€.