Amb efectes a partir de l’1-9-2021, en aplicació de l’ Orden PCM/1353/2021 a resultes de l’increment del salari mínim interprofessional (SMI) s’han actualitzat les bases de cotització a la Seguretat Social. Aquestes bases han quedat fixades a les quanties següents:

1. La base màxima de cotització passa a ser de 4.070,10 €.
2. Bases mínimes:

  • Grup 1 (enginyers, llicenciats i personal d’alta direcció) – 1.572,30 €.
  • Grup 2 (enginyers tècnics, pèrits i ajudants titulats) – 1.303,80 €.
  • Grup 3 (caps administratius i de taller) – 1.134,30 €.
  • Resta de grups – 1.125,90 €.
  • Grups de cotització diària – 37,53 €.

3. Es mantenen els tipus de cotització vigents fins ara amb les excepcions següents:

  • Els treballadors exonerats parcialment de cotitzar, per tenir l’edat de jubilació i un contracte indefinit, s’aplicarà un tipus de cotització de l’1,55% (abans 1,50%) respecte de la IT derivada de contingències comunes, l’1,30% dels quals és a càrrec de l’empresa i el 0,25% a càrrec del treballador
  • S’incrementen els tipus aplicables als contractes per a la formació i aprenentatge. La quota única de cotització queda establerta de la manera següent:

Contingències comunes a càrrec del treballador – 9,10 €.

Contingències comunes a càrrec de l’empresari – 45,63 €.

Contingències professionals – 6,28 €.

FOGASA – 3,46 €.

​​​​​​​4. L’Ordre de cotització desenvolupa les regles de cotització aplicables al RETA des de l’1-9-2021, mantenint-se les quanties de les bases mínimes i màximes i fixa el tipus de cotització per cessament d’activitat al 0,90%

5. Les diferències de cotització que s’haguessin pogut produir per l’aplicació del que disposa aquesta ordre respecte de les cotitzacions que, a partir de l’1 de setembre de 2021, s’haguessin efectuat, podran ser ingressades sense recàrrec en el termini que finalitzarà el darrer dia del segon mes següent al de la publicació d’aquesta ordre al Butlletí Oficial de l’Estat (Disposició transitòria segona. Ingrés de diferencies de cotització).