S’obre la possibilitat de rectificar les liquidacions incrementant les quotes suportades deduïbles fora del termini de declaració.

En aplicació del criteri establert pel Tribunal Suprem en sentències de data 23 de febrer de 2023, recursos de cassació números 6007/2021 i 6058/2021, el Tribunal Econòmic Administratiu Central modifica el criteri que venia mantenint i en la resolució de 24/10/2023 00/06065/2021/00/00 assumeix el criteri jurisprudencial en el sentit de considerar que l’exercici del dret a la deducció de quotes suportades de l’IVA és un dret del contribuent, i no una opció tributària de l’article 119.3 LGT, atès que no reuneix els elements fonamentals per delimitar les opcions tributàries, ja que la norma tributària no concedeix una alternativa d’elecció entre règims jurídics tributaris diferents i excloents.

Accés a la resolució del TEAC