A continuació els adjuntem un recull dels principals punts que en l’actualitat consten al projecte de llei que introduirà el criteri de caixa en la meritació de l’IVA.

  • – Màxim de 2.000.000,00€ de facturació per acollir-se al règim.
  • – 3 anys sense poder aplicar el règim en cas de renúncia.
  • – Límit reglamentari d’exclusió del sistema si els cobraments d’un sol deutor en un any superen cert import.
  • – Meritació de l’IVA i ingrés de les quotes en cobrar, total o parcialment, o a 31 desembre any següent si no s’ha cobrat.
  • – Encara que no s’estigui acollit al règim, en cas de rebre factures d’empreses acollides, la deducció serà al pagament, o a 31 de desembre de l’any següent.
  • – Obligacions formals pendents de desenvolupament reglamentari tant per les empreses que s’acullin al règim especial, com per empreses que rebin factures d’empreses que s’han acollit al règim.

Resta saber, per tal de valorar la idoneïtat del règim, quines obligacions comportarà el seu acolliment.

El cert és que no estem davant un criteri de caixa strictu sensu, doncs la meritació es donarà en qualsevol cas (si no es cobra) el dia 31 de desembre de l’any següent.

Accés al projecte

Oscar Masó