Una sortida a la obligació de documentació d’operacions vinculades.

 

La obligació de documentació per operacions realitzades entre entitats vinculades no serà exigible per a les efectuades entre empreses d’un grup que tributi pel règim especial de consolidació fiscal. (RIS art 18)

Si ens trobem davant d’una estructura de grup d’empreses espanyoles amb una societat dominant i una o varies dependents , on la participació directa o indirecta sigui com a mínim del 75%, es pot plantejar la conveniència de tributar per aquest règim especial.

Què cal fer abans del 31/12/2010 si es vol tributar per aquest règim especial per al proper l’exercici 2011 ?

     –Junta general de cada societat que integrarà el grup fiscal on s’ acordi l’aplicació del règim fiscal establert en el Capítol VII del Títol VIII de la Llei 43/95 de 27 de desembre .

   –Comunicació a l’ AEAT de l’opció del règim fiscal especial de grups de societats, identificant les societats que configuren el grup, percentatge de domini, data a partir de la que sorgirà efecte (01/01/2011) tot adjuntant còpia dels acords de junta de cada societat adoptats.

Evidentment, abans de donar aquest pas cal assabentar-se de totes les particularitats , però per aquells grups de societats que tinguin un volum anual important d’operacions vinculades que impliqui la obligació formal de documentar-les, aquesta pot ser una bona opció i més important serà encara minimitzar les implicacions fiscals que es deriven en el cas de que les operacions intergrup no s’ajustin plenament al preu de mercat , donat que totes elles s’eliminaran dins del procés de consolidació i no afectaran a la determinació de la base fiscal consolidada del grup.

Anna Sagrera