Com vam explicar en l’article “Noves obligacions per a totes les empreses amb treballadors que mantinguin contacte habitual amb menors”, tothom que vulgui treballar amb menors de manera habitual ha de tenir en possessió el certificat de delictes de naturalesa sexual.

En aquest article us explicarem com podeu sol·licitar-lo. Hi ha dues maneres de sol·licitar-lo en funció de si que el sol·licita es menor o no:

QUAN EL SOL·LICITANT ÉS MENOR

En aquest cas cal que el pare, mare o tutor legal es presentin a qualsevol d’aquestes oficines:

Amb la documentació següent:

  • Original o fotocòpia compulsada del DNI, targeta de residència, passaport, permís de conduir o document d’identificació comunitari o equivalent, en vigor, de la persona representant del menor.
  • Llibre de família, en el cas de la mare o el pare del menor. En el cas del tutor legal, original o fotocòpia compulsada del document que acrediti la representació del menor.

QUAN EL SOL·LICITANT ÉS ADULT

Preferentment es vol que s’obtigui telemàticament. Es tracta d’un certificat que es pot sol·licitar i obtenir a través de mitjans electrònics, directament a la pàgina del Ministeri de Justícia.

Per a poder fer els tràmits caldrà estar en possessió d’algun dels següent identificatius:

  • DNI-e (DNI electrònic). S’expedeix a les oficines de DNI.
  • Cl@ve PIN: L’usuari rep al mòbil un codi PIN a través d’un SMS. Aquest és vàlid durant 10 minuts.
  • Cl@ve permanent: Es tracta d’una contrasenya per aquells usuaris que han d’accedir sovint al serveis de l’Administració.
  • Certificat electrònic: Podeu consultar els tipus de certificats al web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

[quoteac]Si teniu algun dubte en com obtenir els identificadors o qualsevol altre tràmit relacionat amb l’obtenció del Certificat de delictes de naturalesa sexual, podeu contactar amb els nostre professionals del servei Jurídic.[/quoteac]