Reclamacions a la vista:

La majoria dels Ajuntaments han pogut estar calculant malament l’IIVTNU, les conegudes “plusvàlues municipals

 
Després d’una picabaralla judicial un matemàtic de Cuenca ha aconseguit que el Tribunal Superior de Justícia de Castella la Mancha dictés una sentencia que ha posat de manifest que molts Ajuntaments han vingut cobrant de manera indeguda L’IMPOST MUNICIPAL SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DE TERRENYS DE NATURALESA URBANA, coneguda popularment com a PLUSVÀLUA.

L’error rau en l’aplicació de la fórmula matemàtica dissenyada per calcular l’increment, ja que ho fa partint del valor del terreny en un futur, en comptes de valorar l’increment que ha experimentat el terreny des de la darrera transmissió,  tal i com així ho estableix la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

L’article 107 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals estableix que: La base imposable d’aquest impost està constituïda per l’increment del valor dels terrenys, posat de manifest en el moment de la meritació i experimentat al llarg d’un període màxim de 20 anys.

És a dir, la llei estableix que la plusvàlua ha de ser la que s’ha posat de manifest al llarg d’un període de temps, és a dir, FINS AL MOMENT ACTUAL, i no A PARTIR DEL MOMENT ACTUAL.

Per fer correctament el càlcul s’han d’aplicar operacions de matemàtica financera per les quals s’ha de gravar l’increment de valor que ha tingut el terreny atenent al temps transcorregut. Per tant, cal obtenir el valor que tenia en l’adquisició aplicant correctament les regles previstes en la Llei. La diferència entre els dos valors seria realment la plusvàlua REALITZADA.

Així doncs, si durant els darrers quatre anys heu efectuat alguna transmissió d’un bé immoble de naturalesa urbana subjecte al pagament de la plusvàlua, probablement tingueu dret a la devolució de part de l’import satisfet per aquest concepte.

D’aquesta manera, des de L’ASSESSORIA CODINA us recomanem que, si esteu interessats en conèixer més detalladament la repercussió que aquesta nova fórmula pot tenir en el vostre cas, no dubteu en posar-vos en contacte amb el nostre DEPARTAMENT JURÍDIC per tal de valorar-ho, i si resulta procedent, poder efectuar la reclamació de la devolució de les quantitats cobrades en excés que, en alguns casos, poden arribar fins al 35% de les quantitats liquidades més els corresponents interessos de demora.