L’incompliment de l’obligació d’adequació de l’abast de les actuacions a la comprovació efectivament realitzada NO ÉS UN DEFECTE FORMAL O PROCEDIMENTAL, sinó una INFRACCIÓ SUBSTANTIVA de la lletra i l’esperit de la llei formal, que s’incardina en l’àmbit de l’article 48.1 de la Llei 39/2015, és a dir, l’anul·labilitat de l’acte, PROCEDINT LA ANUL·LACIÓ TOTAL DE LA LIQUIDACIÓ en la qual es detecta aquest defecte (en el cas plantejat, la liquidació pel 1T/2014 de l’impost sobre el valor afegit).

En resolucions anteriors, com la del 22 de setembre de 2021 (RG 00-03799-2018), aquest Tribunal va considerar que el defecte invalidant no afectava aquella part de la liquidació que s’adequava a l’abast inicialment comunicat o degudament ampliat, de manera que únicament s’anul·lava la liquidació en la part de la mateixa que correspondria a regularitzacions que excedien d’aquest inicial abast comunicat o degudament ampliat. No obstant això, a la vista d’aquesta STS del 3 de maig de 2022, aquest TEAC ha de canviar el seu criteri, procedint l’anul·lació total de la liquidació.

Accés a la resolució