Els habitatges que lloguen les empreses perquè hi visquin persones físiques estan exemptes d’IVA.

Fa poc us parlàvem de la millora en la fiscalitat del lloguer de vivendes a societats, on els el fet de llogar-les a una empresa permet una reducció del IRPF del 60%. Doncs, per sumar més facilitats en aquest tipus de contracte, una darrera resolució del TEAC de data 15/12/2016 informa que l’arrendament d’habitatges a persones jurídiques (SL, SA, SC, etc.) és una operació subjecta i exempta d’IVA en la mesura que el contracte d’arrendament identifiqui clarament la persona que hi viurà, i no es permeti el sotsarrendament, cessió posterior, canvi d’arrendataris, o destí diferent d’habitatge.

Segons la resolució, la dicció del precepte (art 20.Un.23.b) Llei 37/1992) i finalitat de l’exempció han de permetre incloure aquest supòsit en la norma, atès que amb això no es violenta ni el seu àmbit d’aplicació ni la finalitat perseguida pel legislador. En aquest sentit es dedueix que el que es pretén amb l’exempció és que la finalitat del contracte d’arrendament ha de ser únicament servir d’habitatge a una concreta persona, és a dir, que quan s’acredita que no existeix un negoci jurídic posterior al contracte d’arrendament pel qual se cedeix l’ús de l’habitatge (perquè es concreta la persona física o persones físiques que van a ocupar l’immoble destinat a habitatge), i que per això no pot destinar-se a residència d’una altra persona, qualsevol que sigui el seu títol o el motiu de la cessió, ha d’incloure’s l’operació dins de l’exempció que ara examinem.

 

Recupera l’IVA pagat

Aquesta resolució permetria, mitjançant l’inici del corresponent procediment davant l’agència tributària, recuperar les quotes pagades dels períodes no prescrits per part de qui efectivament va patir la repercussió indeguda (l’empresa arrendatària).

 

[quoteac]Si teniu algun dubte sobre com fer la gestió de l’IVA, IRPF, o qualsevol tema relacionat amb contractes d’habitatges destinats a persones físiques llogat a societats podeu contactar amb els nostres professionals del servei Fiscal.[/quoteac]