Descarrega’t la circular en format PDF fent click aquí.

 

REIAL DECRET-LLEI 7/2020, de 12 de març, per el que s’adopten mesures urgents per respondre l’impacte econòmic del COVID-19

 

MESURES TRIBUTÀRIES:

 

L’article 18 del reial decret-llei publicat avui 13/03/2020 estableix la següent mesura (i única) de caràcter tributari aplicable a persones físiques i entitats quin volum d’operacions sigui inferior a 6.010.121,04€:

Possibilitat de demanar ajornament del deute tributari de les declaracions que s’hagin de presentar a partir del dia d’avui i fins el dia 30 de maig de 2020.

Aquest ajornament inclourà retencions, IVA, pagaments a compte de l’impost sobre societats, etc…

 

Les condicions aplicables a l’ajornament del deute seran:

  • Fins un termini de 6 mesos.
  • Els 3 primers mesos no es pagaran interessos.

Pel què fa a la resta de requisits per la seva concessió, i fent referència a la quantia, seran idèntics als que ja existien, i en aquest sentit, suposant que el deute a ajornar sigui superior a 30.000€ (en conjunt) caldrà aportar garanties.

 

En cas que siguin adoptades noves mesures, seran oportunament informades.

 

NOTA IMPORTANT: La possibilitat de petició d’ajornament no eximeix de la obligació de presentar les declaracions dins del termini legal.

 

Accés a la norma:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf