CODI LEI IDENTIFICADOR LEGAL D'ENTITAT

EL CODI “LEI” O IDENTIFICADOR LEGAL D’ENTITAT

Què és el LEI?

El LEI (sigles en anglès de “LEGAL ENTITY IDENTIFIER”) o Identificador Legal d’Entitat, és un codi alfanumèric de vint (20) dígits, global i únic, basat en l’estàndard ISO 17442, que s’utilitza per identificar a les persones jurídiques que son part en transaccions financeres i per complir amb els requisits d’informació en els mercats financers.

D’acord amb la normativa europea, el codi LEI ha de ser emprat per identificar a les parts contractants en les transaccions financeres a tot el món i fer més fàcil pels reguladors conèixer els possibles riscos.

Qui està obligat a tenir un LEI?

En aquest moment totes les empreses que participen en els mercats financers mitjançant operacions de repos, derivats o valors necessiten un LEI. Els primers destinataris són les entitats financeres:

  • Bancs i companyies financeres.
  • Entitats que emeten accions, deute o valors per altres estructures de capital.
  • Entitats que cotitzin en borsa.
  • Entitats que comercien accions o deute.
  • Mitjans d’inversió, incloent fons d’inversió, fons de pensions i mitjans d’inversió alternatius constituïts com entitats corporatives o acords d’inversió col·lectiva.
  • Entitats sota supervisió d’un regulador financer i les seves afiliades, filials i societats de cartera.
  • Entitats de contrapartida per transaccions financers.

El dia 3 de gener de 2018 entra en vigor la directiva MIFID II (Directiva 2014/65/EU), relativa als mercats d’instruments financers, pel que les empreses de serveis d’inversió i les entitats de crèdit que executin transaccions sobre instruments financers admesos a negociació en un mercat per compte dels seus clients que siguin persones jurídiques hauran d’obtenir d’aquests clients persones jurídiques el LEI que els identifiqui abans d’executar les operacions (article 26 del MiFIR).

Així doncs, amb l’entrada en vigor d’aquesta directiva les persones jurídiques que donin ordres a intermediaris financers per realitzar transaccions sobre instruments admesos a negociació (per exemple pimes o qualsevol altre entitat jurídica que tingui part de la seva tresoreria invertida en una cartera de valors o en un fons) hauran d’obtenir el LEI si volen que els intermediaris continuïn executant operacions.

Qui concedeix el LEI?

La disposició addicional segona del Reial Decret-Llei 14/2013, de 29 de novembre, de mesures urgents per a l’adaptació del dret espanyola a la normativa de supervisió de la solvència d’entitats financeres, atribueix la seva emissió i gestió a Espanya al Registre Mercantil.

El codi LEI és vàlid durant un (1) any a comptar de la seva obtenció o de la data de la seva renovació.

Si voleu que us tramitem l’obtenció del codi LEI o obtenir més informació al respecte, podeu contactar amb el departament mercantil de l’Assessoria Codina. Així mateix si ja heu obtingut el codi LEI caldrà que ens ho notifiqueu al despatx per tal de fer-lo constar en els comptes anuals.