S’apropa la data del 30 de juny fixada per la Seguretat Social per a què els empleadors regularitzin els empleats de la llar que treballen al seu càrrec.

El procés de integració del Règim d’Empleats de la Llar dins el règim General de la Seguretat Social, comporta que el proper dia 30 de juny de 2012 sigui la data fins a la qual els “empleadors” que tinguin al seu càrrec a empleats de la llar, ja sigui a temps complet (fixes) o a temps parcial (discontinus), ho comuniquin a la Tresoreria de la Seguretat Social.

Per als empleadors que tinguin al seu càrrec a treballadors fixos i pels quals ja abonen les corresponents quotes, només els hi caldrà, mitjançant el model TA HOGAR, comunicar a la Seguretat Social el nombre d’hores mensual, la retribució mensual així com la Mútua d’Accidents de Treball que cobrirà les contingències per accident de treball i malaltia professional que pugui patir el treballador.

D’altra banda, els empleadors que tinguin al seu càrrec a treballadors discontinus, a més de la comunicació a la Seguretat Social que, igual que per als treballadors fixos, haurà de contenir la informació relativa al nombre d’hores mensuals treballades, la retribució mensual satisfeta per les mateixes i la Mútua d’Accidents de treball, també haurà de sol·licitar l’assignació d’un Codi de Compte de Cotització tota vegada que serà el responsable de l’abonament de les quotes mensuals.

La novetat, en relació als treballadors discontinus que fins a la data cotitzaven les seves pròpies quotes, és que a partir del dia 1 de juny, l’empleador serà qui es farà càrrec de les mateixes doncs, la Seguretat Social, els donarà de baixa d’ofici amb efectes al dia 30 de juny de 2012 quedant d’aquesta manera desprotegits si l’empleador no regularitza la situació.

És de destacar que per a les altes comunicades abans del dia 30 de juny de 2012, sempre que l’obligació de cotitzar s’hagi iniciat a partir de la data del 1 de gener de 2012, durant els exercicis 2012, 2013 i 2014, es gaudirà d’una reducció del 20% en les cotitzacions a càrrec del empleador. Aquesta reducció s’incrementa fins el 45% si es tracta de famílies nombroses.

Per a més informació es pot consultar la circular que, en relació a aquest col·lectiu, està penjada en l’apartat Notícies/Departament Laboral d’aquesta mateixa web.

Altres novetats en relació al procés d’integració en el Règim General de la Seguretat Social són:

  • • Ampliació acció protectora amb inclusió de la cobertura per accidents de treball i malalties professionals.
  • • Generalització exigència forma escrita del contracte de treball.
  • • La retribució mínima garantirà el Salari Mínim Interprofessional (641,40 € mensuals).
  • • Obligació de lliurar rebut individual o nòmina.

El departament laboral de l’Assessoria Codina, com és habitual, es posa a la disposició dels seus clients per a facilitar o ampliar la informació necessària per a tramitar tota la documentació requerida.

Francesc Romeu