En data 25 d’octubre de 2017 s’ha publicat la llei 6/2017, de 24 d’octubre de reformes urgents del treballador autònom.

En l’àmbit fiscal, i concretament en IRPF, es modifiquen els següents punts, d’aplicació a partir de 2018:

Despeses de manutenció

Seran deduïbles les despeses de manutenció del contribuent en el desenvolupament de l’activitat econòmica, sempre que es produeixin en establiments de restauració i hostaleria i s’abonin utilitzant qualsevol mitjà electrònic de pagament, amb els límits de 26,67 € diaris si la despesa es produeix a Espanya o 48,08 € si és a l’estranger, quantitats que es dupliquen si com a conseqüència del desplaçament es pernocta.

La norma no ho especifica amb claredat, però atenent a la redacció de l’actual reglament de l’IRPF (normativa a la que es remet per determinar les quanties), segurament un dels requisits serà que la despesa es produeixi en un municipi diferent del corresponent al lloc de treball habitual (oficina o local) i del que constitueixi la residència de l’empresari o professional.

Despeses de subministraments

L’autònom que afecti parcialment el seu habitatge al desenvolupament de l’activitat econòmica, podrà deduir les despeses de subministraments de l’habitatge (aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet) en el percentatge resultant d’aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la seva superfície total, tret que es provi un percentatge superior o inferior.

Cal anar molt en compte amb l’aplicació d’aquesta mesura per varis motius:

  • L’afectació parcial a l’activitat de l’habitatge pot suposar l’incompliment del contracte d’arrendament, per el cas que només sigui d’habitatge.
  • L’afectació parcial a l’activitat de l’habitatge pot suposar que l’arrendament que s’ha de pagar sigui d’ús distint al d’habitatge, i per tant caldria avisar al propietari perquè repercutís IVA, alhora caldria practicar retenció sobre la renda satisfeta, etc…
  • L’afectació parcial a l’activitat de l’habitatge pot suposar la pèrdua del benefici fiscal corresponent a la deducció d’habitatge.
  • L’afectació parcial a l’activitat de l’habitatge pot suposar la comunicació a l’Ajuntament i corresponent pagament de taxes.
  • L’afectació parcial a l’activitat de l’habitatge pot suposar incompliment de normes de comunitat.

[quoteac]Si tens qualsevol dubte sobre les novetats de la llei d’autònoms o vols ampliar informació al respecte, fes una consulta sense compromís als nostres experts en matèria fiscal.[/quoteac]