El Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (MEI) substitueix a l’antic Factor de Sostenibilitat. Aquest impost té com a objectiu tornar a omplir la guardiola de les pensions mitjançant el repartiment equilibrat entre generacions de l’esforç per a finançar les pensions. 

Amb el mecanisme d’equitat intergeneracional no es tocaran les pensions per la qual cosa no es reduirà el seu import. S’ha creat bàsicament una nova quota que serà assumida per tots els treballadors al marge dels seus ingressos. El percentatge serà igual per a tothom.

Tots els treballadors donats d’alta a la Seguretat Social es veuran afectats per un nou impost. Es posarà en marxa a partir de l’1 de gener del 2023 i suposarà un percentatge del seu salari. Aquesta mesura afectarà una mica més de 20 milions d’espanyols.

Aquest nou impost s’aplicarà com un nou concepte de cotització, per la qual cosa les persones que estiguin donades d’alta a la Seguretat Social veuran reduïdes les seves nòmines en un 0,6%. Aquest recàrrec en la cotització pesarà en la nòmina dels treballadors però també en la quota d’autònoms.

Als treballadors del Règim General, es descomptarà un 0,6% de la nòmina. En concret, l’empresari assumirà un 0,5%, mentre que a les persones assalariades es descomptarà el 0,1% restant.

Es a dir, a partir de l’1 de gener de 2023, sumant l’increment de tipus del Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (0,6%), el tipus de cotització per contingències comunes quedarà fixat en un 28,90%,que es desglossarà en un 24,10% a càrrec de l’empresa (un 0,5% més que el 2022) i un 4,80% a càrrec del treballador (0,10% més que el 2022).

Per exemple:. En una nòmina de 1.500 euros bruts, el recàrrec del 0,6% implicaria una quota de 9€/ mensuals. 7,5 euros els pagaria l’empresa i/a companyia, mentre que 1,5 euros els afrontaria la persona treballadora.

En el cas de les persones autònomes incloses al RETA, el tipus de cotització per contingències comunes també passarà del 28,30% aplicable el 2022 a un 28,90% aplicable a partir del 2023. A aquest increment de tipus de cotització s’hi haurà de sumar ,a més, l’increment de la base de cotització i, per tant, de la quota a abonar que patiran molts autònoms amb l’entrada en vigor l’1 de gener de 2023 del nou sistema de cotització d’autònoms d’acord amb els seus rendiments nets reals. En el cas dels professionals per compte propi, el desemborsament mitjà serà d’uns 10 euros mensuals.