Registre horari contractes laborals inspecció treball

El passat 20 de març de 2014, mitjançant circular us varem comunicar les novetats del Reial decret llei 16/ 2013 de 20 de desembre, que regula, entre d’altres, el registre de la jornada a temps parcial .

Darrerament, el criteri dels juristes i de la pròpia administració, fa extensiva la obligatorietat del registre de la jornada, també a la resta de contractes a temps complet.

Donada, doncs, la seva importància, no volem que passi inadvertida aquesta obligació que, de no complir-se, podria considerar-se com a infracció administrativa (art. 6.6 LISOS).


 

Registre de les jornades en contracte a temps parcial

S’adjunta enllaç que us remet a la referida circular de data 20 de març: circular 20 de març

A més de les obligacions referides en aquesta circular, l’empresa ha de registrar el nombre d’hores que diàriament fan els treballadors, indicant fefaentment l’hora d’entrada i sortida de cada jornada.

Compte, perquè l’incompliment, a més de la possible sanció que ens pot imposar la Inspecció, presumeix que el contracte està subscrit a temps complet, amb les conseqüències de pagaments de diferències salarials al treballador i cotitzacions a la Seguretat Social, i tot això des del dia 22 de desembre de 2013, data d’entrada en vigor del referit Reial Decret Llei.


 

Extensió de la mateixa obligació del registre de jornada a la resta de treballadors, a temps complet

Pel que fa als treballadors a temps complet, tot i que l’Estatut dels Treballadors ja contempla, des de fa temps, una obligació similar a efectes del còmput d’hores extraordinàries, no es venia demanant aquest registre per la Inspecció de Treball, ja que abans de la referida Llei, aquest registre, únicament es referia a les hores extres. En canvi, després de la seva publicació, el registre es refereix a la totalitat de les hores del treballador (independentment que es realitzin hores extraordinàries o no)

L’Estatut dels Treballadors, en el seu article 35.5, estableix que a efectes del còmput d’hores extraordinàries, la jornada de cada treballador es registrarà dia a dia i es totalitzarà en el moment de l’abonament de les retribucions, lliurant una còpia del resum al treballador en el rebut corresponen. Per tant, cal consignar totes les hores treballades, tant si són ordinàries com extraordinàries.

Actualment, ens estem trobant que la Inspecció de Treball i Seguretat Social també comença a demanar els registres dels treballadors a temps complert.

Per aquest motiu, volem incidir en l’obligació que tenen les empreses, de realitzar aquests registres de jornada, indicant l’horari d’entrada i sortida i tenir-lo a disposició de la inspecció de treball, per si aquest fos requerit.

Adjuntem un model de registre orientatiu que us facilitarà el compliment d’aquesta obligatorietat

MODEL DE REGISTRE

[quoteac]Si teniu qualsevol dubte o consulta contacteu sense compromís el nostre departament laboral[/quoteac]

font de la imatge: Flickr – MattysFlycks