Per a poder treballar amb menors s’haurà de presentar una certificació negativa que acrediti que el treballador no està inclòs en el Registre Central de Delinqüents Sexuals

La Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència va incorporar dos apartats a l’article 13 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor.

Aquesta modificació estableix que tots els treballadors que mantenen un contacte habitual amb menors hauran d’acreditar que no tenen antecedents en delictes sexuals per a poder treballar amb menors.

L’esmentada mesura afecta a totes aquelles persones, com ara, personal docent, monitors de menjador, monitors de transport, monitors d’activitats extraescolars i entrenadors esportius, etc,que en exercici de la seva professió i/o activitat tinguin accés a relacionar-se habitualment amb menors amb independència de les funcions i tasques desenvolupades.

Al ser una obligació aplicable tant a professionals com a voluntaris, cap persona podrà treballar o dur a terme acció voluntària en l’àmbit infantil i juvenil si no presenta una certificació negativa acreditant que no té antecedents en delictes sexuals.

A aquests efectes, el passat 12 de desembre, el govern espanyol va aprovar la creació del Registre Central de Delinqüents Sexuals. En aquest registre s’inclouran les dades de tots els condemnats per sentències fermes dictades, tant a Espanya com en altres països, per qualsevol delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

Fins que no entri en funcionament el Registre Central de Delinqüents Sexuals,  prevista pel proper mes de febrer del 2016, la certificació que exigeix la llei serà emesa pel Registre Central d’Antecedents Penals.

Per a simplificar els tràmits el Ministeri de Justícia ha previst que les empreses puguin sol·licitar directament i en un sol tràmit els certificats de tots els seus treballadors.