Entrada publicada a CodinaAdvocats.com

El Jutjat del Mercantil d’Oviedo ha anul·lat la clàusula sòl d’un préstec hipotecari contractat a l’agost de 2005 i obligant a més a l’entitat bancària a retornar les quantitats indegudament cobrades amb caràcter retroactiu més els interessos.

El préstec contractat es regia per l’euríbor més un diferencial de 1,25 punts i la clàusula sòl estava fixada en un 3 per cent.

A la sentència s’hi destaca que la clàusula no va ser negociada individualment pel demandant i que tampoc li va ser lliurada la preceptiva oferta vinculant amb les condicions financeres.

També es remarca que la clàusula no apareix en negreta ni destacada d’alguna manera, el que permet concloure que no es compleixen els requisits legalment exigits perquè aquesta quedi degudament incorporada al contracte.

Tampoc li consta al magistrat que hi haguessin simulacions sobre els possibles escenaris de pujades i de baixades del tipus, fictícies, probables o improbables, perquè entengués el joc i operativitat de la clàusula sòl en el contracte, de manera que el client hagués pogut entendre que estava contractant un préstec amb un tipus d’interès mínim fix i que no en el futur no es podria beneficiar de les baixades del tipus de referència per sota de la clàusula sòl.

Per últim el magistrat va destacar que el banc intentava influir en el consentiment del consumidor en base a que la clàusula sòl existia com a contraprestació de la clàusula sostre. Però el cert és que ambdues no eren proporcionals.